A P E L Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 24 marca 2020 roku z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

A P E L Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 24 marca 2020 roku z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy


A P E L

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 24 marca 2020 roku

z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 

Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych i upamiętniany przez ruch związkowy w wielu krajach. W Polsce, Uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa iOchrony Zdrowia w Pracy.

 

W 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła wspólne obchody Dnia pod hasłem: „Przemoc i nękanie w świecie pracy”. To istotny temat akcentujący, że przemoc i nękanie w miejscu pracy to poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Przypomnijmy,
że w czerwcu 2019 r.MOPprzyjął ,,Konwencję nr 190 w sprawie eliminacji przemocy i nękania” wraz z towarzyszącą jej ,,Rekomendacją nr 206”, wzywając do zakazu przemocy i nękania w środowisku pracy oraz podejmowania działań zapobiegawczych. Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC)zwróciła uwagę na„Zwalczanie zagrożeń psychospołecznych w pracy – eliminowanie stresu w pracy”jako hasło na Dzień 28 kwietnia. Dla nas, związków zawodowych to szczególna okazja do przypominania, że zagrożenia związane ze stresem zawodowym to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań prewencji w środowisku pracy.

 

Poprawa warunków pracy to niezmienny od lat, nasz związkowy priorytet.

Choć w 2019 roku (w okresie styczeń – wrzesień) spadła wypadkowość ogółem o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresemw 2018 r., jednak nie należy zapominać, że prawie 53 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach w pracy w ciągu zaledwie trzech kwartałów 2019 r. Zmniejszyła się też liczba poszkodowanych w wypadkach przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 4,18 w okresie styczeń–wrzesień 2018 r. do 3,91 w tym samym czasiew 2019 r. Ofiary wypadków śmiertelnych w liczbie 121 osób stanowiły 0,2% wszystkich osób poszkodowanych, a nieprawidłowe zachowania pracownika wciąż dominują (aż 60,4%) wśród przyczyn wypadków.

 

Poprawiające się statystyki nie zwalniają instytucji i organów państwa zajmujących się poprawą warunków pracy, w tym także związków zawodowychod kontynuacji podejmowanych działań prewencyjnych. Jako społeczeństwo wciąż ponosimy olbrzymie społeczne koszty wypadków, których wyznacznikiem jest ponad 1,7 mln dni niezdolności do pracy w ciągu zaledwie 3 kwartałów 2019r.
I wciąż nie możemy znaleźć recepty, by te statystyki poprawić.

Dlatego 28 kwietnia to szczególna data dla pracowników i związkowców.

Organizacje związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych godnie obchodzą ten Dzień. Corocznie podejmują różne inicjatywy: organizują seminaria, konferencje, wystawy, kampanie informacyjne i edukacyjne, pogadanki, spotkania ze specjalistami bhp, naukowcami i praktykami. Pamiętają o kolegach, którzy zginęli pracując w złych warunkach pracy.

Pokazujmy, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowei społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni! Pokazujmy pracodawcom, że złe warunki pracy to koszty społeczne i ekonomiczne ! Przypominajmy i wołajmy głośno, że bezpieczeństwo pracy to inwestycja i zysk – dla przedsiębiorstw, dla zdrowia pracowników, dla państwa !.

Działania na rzecz poprawy warunków pracy powinny być kontynuowane i wzmacniane przez wszystkich: związki zawodowe, pracodawców, państwowe i społeczne organy nadzoru i kontroli.
Po naszej związkowej stronie - przedstawicieli pracowników i społecznych inspektorów pracy pozostaje edukacja i kształtowanie świadomości pracowników o bezpiecznych zachowaniach w pracy oraz bieżący nadzór nad warunkami pracy.

 

Prezydium OPZZ zwraca się do ogólnokrajowych organizacji członkowskich oraz wszystkich zakładowych organizacji związkowych z apelem o czynne włączenie się w inicjatywy na rzecz poprawy warunków pracy w obliczu zbliżających się obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

                                                                                              Prezydium OPZZ