O nas

O nas.

Prezydium FZZMK w kadencji 2024-2029 tworzą:

Grzegorz Samek - Przewodniczący FZZMK

Jarosław Kucz - Wiceprzewodniczący (spółka PKP CARGO S.A)

Zdzisław Szewczyk - Wiceprzewodniczący (spółka PKP INTERCITY S.A.)

Robert Bednarek - Wiceprzewodniczący (spółka POLREGIO S.A.)

Jacek Dębski - Wiceprzewodniczący (spółka Koleje Mazowieckie sp. z o.o.)

Grzegorz Kostrzewski - Wiceprzewodniczący (spółka PKP LHS sp. z o.o.)

Daniel Konieczny - Wiceprzewodniczący

Janusz Matlak - Wiceprzewodniczący


Krajową Komisję Rewizyjną FZZMK w kadencji 2024-2029 tworzą:

Jacek Brzeziński - Przewodniczący

Michał Zagrodnik - Wiceprzewodniczący

Ryszard Wolski

Paweł Lasowski

Robert Zębacki

Dariusz Lider

Grzegorz Waśko

Piotr Saczko

Radosław Wojciechowski


FZZMK w strukturach OPZZ

FZZMK DO OPZZ_01jpg

STATUT (kliknij aby pobrać wersję PDF)

Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
Uchwalony w dniu 10 kwietnia 2003 r.

Rozdział I
Nazwa, siedziba i teren działania.
§ 1
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwana dalej Federacją jest ogólnokrajowym zrzeszeniem związków zawodowych.
Federacja posługuje się skrótem FZZMK.
Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą Federacji jest miasto Wrocław.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§ 2
1. Federacja zrzesza na zasadach dobrowolności, międzyzakładowe i zakładowe organizacje związkowe, które reprezentują interesy drużyn trakcyjnych na terenie swojego działania w Grupie PKP S.A. oraz innych podmiotach prawa handlowego wykonujących przewozy na kolejach użytku publicznego.
2. Przynależność do Federacji nie powoduje naruszenia własnych statutów i nie ogranicza osobowości prawnej.
§ 3
1. Federacja jest organizacją samorządową, nie podlegającą nadzorowi i kontroli administracji państwowej, gospodarczej oraz pracodawców w zakresie działalności statutowej.
2. Federacja działa poprzez władze wymienione w statucie.
3. Federacja posiada osobowość prawną.
§ 4
Federacja w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji RP, działa zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi ustawami oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi.
§ 5
1. Na zasadach określonych prawem Federacja może przystąpić do krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych.
2. Federacja może współpracować na zasadach partnerskich z innymi organizacjami.
§ 6
Organy Federacji powołuje Krajowy Zjazd Delegatów w sposób określony w ordynacji wyborczej.
§ 7
Dzień 16 września jest obchodzony przez Federację jako Europejski Dzień Maszynisty.
Rozdział III
Cele i zadania Federacji
§ 8
1. Celem działania Federacji jest organizowanie współdziałania jej członków w wypełnianiu zadań przewidzianych w niniejszym statucie oraz reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec pracodawców, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych, politycznych i samorządowych.
2. Współdziałanie Członków Federacji zmierzać będzie do ochrony miejsc pracy, lepszego zaspakajania potrzeb materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników, bezrobotnych, emerytów, rencistów i członków ich rodzin. Federacja działa na rzecz polepszenia poziomu życia, warunków pracy, ochrony zdrowia i wypoczynku.
3. Federacja popierać będzie działania podejmowane przez organizacje związkowe do niej należące.
§ 9
Przestrzegając obowiązujące prawo Federacji realizuje swoje cele poprzez:
1. występowanie z wnioskami wydania lub zmiany aktów prawnych dotyczących praw pracowników, bezrobotnych, emerytów, rencistów i członków ich rodzin,
2. współuczestniczenia w ustalaniu i realizacji polityki gospodarczej, socjalnej i kulturalnej,
3. opiniowanie i uczestnictwo w pracach nad projektami aktów prawnych, w szczególności dotyczących zatrudnienia, płac, świadczeń socjalnych, warunków pracy, ochrony zdrowia i innych dziedzin z zakresu praw pracowniczych,
4. podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi zawodu kolejarza i występowania do władz z odpowiednimi w tym zakresie inicjatywami,
5. udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej zrzeszonym w Federacji organizacjom związkowym,
6. występowanie na wniosek Członka Federacji w roli strony w sporze zbiorowym między organizacją związkową a pracodawcą,
7. udzielenie pomocy organizacyjno - prawnej i finansowej zrzeszonym w Federacji organizacjom związkowym,
8. prowadzenie działalności gospodarczej,
9. organizowanie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
10. prowadzenie społecznej kontroli działalności organów administracji państwowej i gospodarczej w zakresie spraw określonych ustawą o związkach zawodowych oraz innymi ustawami,
11. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjno - strajkowymi zgodnie z obowiązującym prawem.
Rozdział IV
Członkostwo w Federacji
§ 10
1. Członkiem Federacji może być każda organizacja związkowa określona w § 2 ust. 1 statutu.
2. Organizacja związkowa staje się członkiem Federacji po złożeniu w jej siedzibie pisemnego wniosku w formie uchwały jej właściwego organu statutowego.
3. Wystąpienie z Federacji następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia w formie uchwały właściwego organu statutowego organizacji związkowej i jest skuteczne z datą złożenia oświadczenia w siedzibie Federacji.
4. Członek Federacji nie przestrzegający jej zasad statutowych może być wykluczony z Federacji uchwałą Rady Krajowej, po przedstawieniu stanowiska przez Krajową Komisję Rewizyjną
Rozdział V
Prawa i obowiązki Członków Federacji
§ 11
1. Wszyscy Członkowie Federacji mają równe prawa i obowiązki.
2. Każdy Członek Federacji zachowuje osobowość prawną i prawo decydowania w zakresie określonym w swoim statucie z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w niniejszym statucie do kompetencji władz Federacji,
3. Członek Federacji ma w szczególności prawo do:
1) korzystania z pomocy prawnej,
2) korzystania z pomocy materialnej i finansowej w uzasadnionych przepadkach,
3) udział swoich przedstawicieli w pracach komisji i zespołów problemowych Federacji,
4) uzyskania od organów Federacji pomocy w realizacji celów i zadań przewidzianych niniejszym statutem.
§ 12
1. Członek Federacji ma obowiązek:
1) przestrzegania statutu Federacji,
2) udział w pracach Federacji,
3) realizacji programu działania oraz uchwał podejmowanych przez orany statutowe Federacji,
4) podporządkowania się stanowisku Federacji podjętemu wolą większości jej Członków,
5) terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Federacji w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów,
6) ochrony i pomnożenia własności Federacji jako wspólnego dobra wszystkich jej Członków,
7) dbałość o dobre imię Federacji.
2. Członek Federacjami obowiązek udostępnić Krajowej Komisji Rewizyjnej dokumenty związane:
1) z ewidencją członków związku,
2) z odprowadzanymi składkami członkowskimi na rzecz Federacji,
3) z realizacją programu i uchwał organów statutowych Federacji.
Rozdział VI
Prawa i obowiązki osób pełniących funkcję w organach Federacji
§ 13
1. Osoba pełniąca funkcję w organach Federacji zobowiązana jest:
1) aktywnie uczestniczyć,
2) reprezentować interesy Członków związku, utrzymywać z nimi stałe kontakty, wysłuchiwać uwagi i propozycji oraz je referować na posiedzenia organów Federacji,
3) udzielać zrzeszonym organizacjom związkowym wyjaśnień i informacji o swojej działalności,
4) przestrzegać statutu Federacji i regulaminów organów Federacji.
2. Osoba pełniąca funkcję w organach Federacji może być odwołana przed upływem kadencji w przypadku zaniedbania obowiązków wynikających mandatu, działania niezgodnego ze statutem lub popełnienia czynów nie dających się pogodzić z zasadami spółżycia społecznego, dotyczy to szczególnie nadużyć finansowych dokonanych w trakcie działalności związkowej. Odwołanie może nastąpić w drodze uchwały organów Federacji, który dokonywał jego wyboru.
3. Członek związku pełniący funkcję w organach Federacji ma prawo:
1) uczestniczyć w posiedzeniach, na których są omawiane sprawy dotyczące jego osoby,
2) oceniać i poddawać krytyce działalność każdego Członka związku,
3) być na bieżąco informowanym o decyzjach i działalności Federacji,
4) osoba pełniąca funkcję w organach Federacji zachowuje pełne prawa i obowiązki członka macierzystej organizacji związkowej.
Rozdział VII
Organy Federacji i ich kompetencje
§ 14
Organami Federacji są:
1) Krajowy Zajazd Delegatów,
2) Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów,
3) Rada Krajowa,
4) Prezydium Rady Krajowej,
5) Krajowa Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Najwyższą władzą Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Krajowy Zajazd Delegatów tworzą delegaci poszczególnych Członków Federacji w ilości określonej przez ordynację wyborczą.
3. Krajowy Zjazd Delegatów zwołany jest raz na pięć lat, nie później niż 3 miesiące po upływie kadencji.
4. Krajowy Zajazd Delegatów w szczególności:
1) określa głównie kierunki działania i program Federacji oraz uchwala jej statut i ordynację wyborczą,
2) wybiera Przewodniczącego Federacji i Wiceprzewodniczących Federacji oraz Krajową Komisję Rewizyjną,
3) ustala zasady działalności organizacyjno - finansowej Federacji oraz wysokość składki członkowskiej,
4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udziela absolutorium tym organom lub poszczególnym osobom pełniącym funkcję w tych organach,
5) podejmuje uchwałę o ilości Wiceprzewodniczących oraz liczbie Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
6) przyjmuje Regulamin Pracy Rady Krajowej.
5. Krajowy Zajazd Delegatów w zależności od potrzeb może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej Federacji.
6. Uchwały Zjazdu zapadają większością głosów.
7. Uchwały dotyczące zmian w Statucie rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 ważnie oddanych głosów.
§ 16
1. Nadzwyczajny Krajowy Zajazd Delegatów zwołuje Rada Krajowa na podstawie własnej uchwały podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów lub na wniosek:
1) ponad 2/3 organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji,
2) Krajowej Komisji Rewizyjnej w przypadku stwierdzenia rażących uchybień statutowych przez organy Federacji.
2. Zjazd powinien być zwołanych w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia przez Radę Krajową uchwały. Obraduje on tylko nad wnioskami, dla których został zwołany.
§ 17
1. W okresach między zjazdami najwyższą władzą Federacji jest Rada Krajowa, którą tworzą:
1) Prezydium Rady Krajowej,
2) po jednym przedstawicielu Członka Federacji.
2. Rada Krajowa:
1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) uchwała budżetu rocznego Federacji i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,
3) podejmuje uchwały o udzielenie pełnomocnictwa do wypowiedzenia lub zawarcia układów zbiorowych pracy,
4) wybiera spośród swoich członków Skarbnika Federacji,
5) w przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji członka prezydium wybiera spośród swoich członków pełniącego obowiązki,
6) decyduje o zawarciu porozumień i umów w tym z działalności gospodarczej,
7) określa działalność wydawniczą Federacji,
8) określa zakres i sposób przeprowadzenia konsultacji wynikających z działalności Federacji,
9) podejmuje decyzje o wykluczeniu z Federacji,
10) podejmuje decyzje o przystąpieniu lub wystąpieniu z krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych,
11) przyjmuje Regulamin Pracy Prezydium Rady Krajowej,
12) zwołuje zjazdy Federacji.
§ 18
1. Prezydium Rady Krajowej Federacji kieruje na bieżąco pracami Federacji.
2. Prezydium podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów i Rady Krajowej.
3. Prezydium tworzą:
Przewodniczący Federacji,
Wiceprzewodniczący Federacji,
Skarbnik Federacji.
4. Prezydium:
1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwały i decyzje Rady Krajowej,
2) zwołuje posiedzenia Rady Krajowej nie rzadziej jak raz na kwartał,
3) reprezentuje Federację wobec pracodawców, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych i społecznych oraz innych organizacji w kraju i za granicą,
4) realizuje plan budżetowy Federacji i składa sprawozdania z jego wykonania Radzie Krajowej,
5) opiniuje lub uzgadnia akty prawne przekazywane Federacji,
6) ustala zakres pomocy Członkom Federacji,
7) organizuje szkolenia.
§ 19
1. Krajowa Komisja Rewizyjna w ilości ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów jest organem kontrolnym Federacji.
2. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1) bieżące i okresowe kontrolowanie merytorycznej, gospodarczej, finansowej i majątkowej działalności organów Federacji,
2) przedstawienie organom Federacji opracowań z doraźnych i okresowych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami,
3) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie do Zjazdu o udzielenie absolutorium dla Rady Krajowej,
4) opiniowanie projektów budżetowych i ocena bilansów,
5) wnioskowanie w sprawach naruszeń przepisów statutu przez osoby pełniące funkcje w organach Federacji.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.
4. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący.
5. Krajowa Komisja Rewizyjna podlega Zjazdowi i jemu składa sprawozdanie ze swojej działalności.
Rozdział VIII
Zasady działania organów Federacji
§ 20
1. Federacja w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:
1) organy Federacji mają prawo podejmowania uchwał i decyzji zgodnie ze statutem w ramach swych kompetencji,
2) uchwały organów Federacji zapadają większością głosów, przy obecności przynajmniej 50 % członków, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej
2. Przed podjęciem ważnych dla Federacji decyzji i uchwał organy Federacji zobowiązane są do przeprowadzenia konsultacji oraz stosowania innych form, umożliwiających Członkom Federacji wypowiedzenie się i zajęcie stanowiska.
Rozdział IX
Tryb powoływania i odwoływania organów Federacji
§ 21
1. Organy Federacji wybierane są na okres kadencji, która trwa 5 lat.
2. Delegaci międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Federacji z zastrzeżeniem ust.
3. Osoby pełniące funkcję w organach Federacji mogą ponownie kandydować w wyborach po uzyskaniu absolutorium za okres poprzedniej kadencji pod warunkiem posiadania mandatu delegata.
4. Członek związku może pełnić z wyboru tylko jedną funkcję w organach Federacji.
5. Mandat członka związku pełniącego funkcję w organach Federacji wygasa przed upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkostwa w organizacji związkowej należącej do Federacji,
2) ustania członkostwa jego organizacji związkowej w Federacji,
3) rezygnacji z mandatu,
4) odwołania w trybie § 13 ust. 2 Statutu Federacji,
5) niemożności pełnienia funkcji przez kolejnych 12 miesięcy,
6) powierzenie funkcji kierowniczej w zakładzie pracy.
§ 22
Wybory do organów Federacji są tajne i odbywają się zgodnie z ordynacją wyborczą.
Rozdział X
Majątek Federacji
§ 23
1. Majątek Federacji stanowią ruchomości i nieruchomości będące w jej posiadaniu.
2. Majątek Federacji powstaje:
1) ze składek Członków Federacji,
2) z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów,
3) z innej działalności prowadzonej zgodnie z obowiązującym w tym z działalności gospodarczej.
§ 24
Majątkiem Federacji zarządza Prezydium Rady Krajowej.
§ 25
Za właściwe zarządzanie majątkiem Federacji odpowiedzialność ponoszą:
1) Przewodniczący Federacji,
2) Wiceprzewodniczący Federacji,
3) Skarbnik Federacji.
§ 26
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymaganych jest łączne działanie co najmniej dwóch upoważnionych osób.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych mają prawo:
1) Członkowie Prezydium Rady Krajowej,
2) inne osoby mające pisemne upoważnienie Rady Krajowej.
3. Do reprezentowania związku w sprawach niemajątkowych upoważnieni są indywidualnie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Federacji oraz inne osoby mające pisemne upoważnienie Rady Krajowej.
§ 27
Działalność finansową Federacji realizuje się zgodnie z budżetem uchwalonym na okres roczny przez Radę Krajową.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 28
Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów większością 2/3 ważnie oddanych głosów.
§ 29
1. Rozwiązanie Federacji może nastąpić uchwałą Zjazdu Delegatów większością 2/3 ważnie oddanych głosów.
2. Zjazd powołuje Komisję Likwidacji Federacji, do obowiązków której należy:
przeprowadzenie likwidacji Federacji w niezwłocznym terminie, w sposób zabezpieczający majątek Federacji, dokonanie czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacyjnego.
3. Majątek zlikwidowanej Federacji przeznacza się na cel określony w uchwale Zjazdu.
4. Sprawozdanie z czynności likwidacyjnych komisja składa w sądzie.
§ 30
Interpretacja postanowień niniejszego Statutu może być dokonana uchwałą Rady Krajowej.