Ankieta dla Pracowników PKP CARGO S.A. dotycząca podwyżki wynagrodzenia

Ankieta dla Pracowników PKP CARGO S.A. dotycząca podwyżki wynagrodzenia

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Pracownicy PKP CARGO S.A.

Zbliża się termin spotkania na którym strony ZUZP w PKP CARGO S.A. podejmą rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń. Datę spotkania wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2021 roku. Wszyscy odczuwamy jak bardzo pogorszyła się nasza sytuacja finansowa, można powiedzieć, że pogarsza się coraz bardziej z każdym dniem. Jest to wynikiem rekordowej inflacji i galopady cen z jednej strony z drugiej zaś trudnej sytuacji spółki. Żaden z tych czynników nie jest spowodowany winą pracowników. Na pierwszą przyczynę opuśćmy kurtynę milczenia z uwagi na jej polityczny charakter. Każdy z nas ma zapewne swój pogląd na sposób rządzenia krajem przez obecną ekipę. Jeżeli chodzi o drugą to w sposób dla nas oczywisty jest ona wynikiem katastrofalnego wręcz sposobu zarządzania spółką przez obecny zarząd. O niespotykanej w giełdowej historii PKP CARGO S.A. nieudolności w procesie zarządzania FZZMK informowała zarówno Radę Nadzorczą Spółki jak i Premiera RP . Rezultat tych interwencji jest żaden. Zarząd trwa bo „trwa mać” a efekty tego trwania odczuwa większość pracowników. Na domiar złego zarząd próbuje przerzucić odpowiedzialność za sytuację w spółce na pracowników. Używa się argumentów że jesteśmy zbyt mało elastyczni, albo że układ zbiorowy pracy zbyt pro pracowniczy, lub że efektywność pracowników byle jaka.
Prawda jest taka, że pracownik wykonuje pracę w taki sposób jak mu ją zorganizuje pracodawca, a najlepsze wyniki spółka osiągała przy obecnych zapisach układu. Nie jest też tak, że ZUZP nie wymaga zmian. FZZMK zgłaszała i nadal podtrzymuje zgłoszone propozycje dotyczące podwyższenia nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, a przede wszystkim zmian w postanowieniach układu dotyczących przebudowy systemu wynagrodzeń traktując ten element materii układowej jako fundament do zbudowania spójnego projektu. Wyżej wymienione okoliczności nie pozostają zatem bez wpływu na zbliżające się rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń.
Już w marcu bieżącego roku wystąpiliśmy do wszystkich organizacji związkowych będącymi stroną ZUZP z inicjatywą spotkania w celu podjęcia wspólnych działań dotyczących wykonania przez zarząd spółki zobowiązania wynikającego z zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych dotyczącego corocznego wzrostu wynagrodzeń, który został złamany przez Zarząd PKP CARGO S.A. w roku 2020.

Niestety z ubolewaniem stwierdzamy, że nie wszystkie organizacje podjęły naszą inicjatywę. Biorąc pod uwagę radykalne zubożenie naszych budżetów domowych spowodowanych powyższymi przyczynami, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych uważa za konieczne przeprowadzenie tzw. twardych negocjacji płacowych.

Z tych też powodów zwracamy się do państwa z apelem i zarazem prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Państwa odpowiedzi pozwolą na sprecyzowanie zakresu żądań  będą także bardzo pomocne w prowadzeniu negocjacji z Zarządem Spółki. W celu udzielenia odpowiedzi należy wziąć udział w ankiecie zawierającej trzy proste pytania . Aby wziąć udział w ankiecie należy kliknąć w ten link:

www.profitest.pl/s/42547/4JSl1vLg

 lub skopiować go do przeglądarki internetowej. Ankieta jest oczywiście anonimowa i ma charakter sondażowy. Do udziału zapraszamy wyłącznie pracowników PKP CARGO S.A. (wszystkich bez względu na przynależność związkową). Prosimy też o udostępnianie, aby było nas jak najwięcej.

 Pytania:

1. Czy zgodzisz się na jednorazową gratyfikację jako rekompensatę za brak systemowej podwyżki w roku 2020.

2. Czy jesteś za jednorazową gratyfikacją za brak podwyżki systemowej w roku 2021 i przeniesieniem negocjacji płacowych na rok 2022 z jednoczesnym ustaleniem daty jej wdrożenia i początkowej kwoty wyjściowej na poziomie 300 zł. do wynagrodzenia zasadniczego.

3. Czy jesteś za przeprowadzeniem akcji protestacyjnych w razie braku realizacji żądań płacowych .