Czas na podjęcie działań antykryzysowych!

Czas na podjęcie działań antykryzysowych!

grafikaopzzjpg

Wciąż obserwujemy na ekranach telewizorów próby prezentacji planu antykryzysowego rządu. Niestety, w ocenie OPZZ, proponowane rozwiązania nie są długoterminowym planem a próbą zatuszowania zmarnowanego czasu doraźnymi i niespójnymi pomysłami poprawy obecnej sytuacji. Jako OPZZ mamy świadomość, że w tym momencie należy się skoncentrować na działaniach związanych z ochroną zdrowia i życia. Niemniej nie możemy zapominać, że wielu pracowników w najbliższym czasie może utracić swoje dochody. Dlatego też OPZZ przygotowało propozycje niezbędnych działań antykryzysowych, które zostały przekazane premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu.


Koleżanki i Koledzy,

Związkowcy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych analizuje na bieżąco aktualną sytuację kryzysową w Polsce. Już w styczniu dostrzegaliśmy przejawy spowolnienia i zagrożenia wynikające z obecnej pandemii. Z tego względu zabiegaliśmy o podjęcie dyskusji na forum Rady Dialogu Społecznego.Niestety rząd wówczas zbagatelizował zagrożenia ekonomiczne dla pracodawców i pracowników.

Mamy świadomość, że dzisiaj musimy koncentrować się na działaniach związanych z ochroną zdrowia i życia. Apelujemy do Pracodawców, aby podejmowali wszelkie kroki, by zadbać o Wasze zdrowie i życie.Apelujemy do Was o stosowanie się do działań ochronnych i zapobiegawczych.

Niemniej nie możemy zapominać, że wielu pracowników w najbliższym czasie może utracić swoje dochody. Z tego względu zwracamy się do partnerów społecznych i strony rządowej o podjęcie niezbędnych działań.


Proponujemy wprowadzić poniższe działania antykryzysowe:


1) Wsparcie pracodawców środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy w celu utrzymania miejsc pracy w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikowi. Ustanowienie innej niż obowiązująca w ramach pierwszej ustawy antykryzysowej zasady: pracownik otrzyma pensję co najmniej na poziomie 50% dotychczasowego wynagrodzenia, nie mniej jednak niż obowiązująca wysokość minimalnego wynagrodzenia. Państwo pokryje z tej kwoty, z FGŚP, równowartość 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca otrzyma refundację z Funduszu Pracy części wypłaconego wynagrodzenia (np. do wysokości 50%). Równocześnie należy wprowadzić zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie otrzymywania wsparcia i 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu.

2] Prolongata terminu spłaty należności wobec wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych z tytułu opłat czynszowych w połączeniu z ustanowieniem mechanizmu dopłat państwa do czynszów (BGK).

3] Zawieszenie, bez konsekwencji prawno-finansowych, spłaty kredytów dla gospodarstw domowych zaciągniętych w bankach i instytucjach parabankowych.

4] Wprowadzenie zakazu odłączenia mediów dla gospodarstw domowych w związku z powstałymi należnościami wobec podmiotów dostarczających mediów.

5] Przedłużenie możliwości rozliczenia rocznego zeznania podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

6] Przyspieszenie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej.

7] Wydłużenie okresu zwrotu niedopłaty w podatku PIT.

8] Wydłużenie okresu sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez związki zawodowe.

9] Przekazywanie przez państwo pomocy pracującym w formie bonów towarowych.

10] Zwolnienie z podatku PIT bonów towarowych.

11] Zwiększenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla bonów żywieniowych oraz wprowadzenie stosownego zwolnienia podatkowego w tym zakresie.

12] Rozszerzenie zakresu bezpłatnych porad prawnych dla pracowników.

13] Preferencyjne kredyty dla pracodawców na zorganizowanie pracownikom pracy zdalnej (wyposażenie) (BGK).

14] Obniżenie stawek podatku VAT.

15] Zmniejszenie klina podatkowego.

16] Przygotowanie pakietu rozwiązań redukujących negatywne skutki finansowe i organizacyjne związane z obecną sytuacją, które dotyczyć będę beneficjentów projektów europejskich, w tym m.in.:

  • elastyczne podejście instytucji pośredniczących do rozliczania wydatków, które już zostały poniesione lub wynikają z długoterminowych kontraktów, w tym kwalifikowanie kosztów stałych związanych z utrzymaniem biur i zespołów projektowych, ale także wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem wydarzeniami, które w projektach nie dojdą ostatecznie do skutku (np. szkolenia, konferencje),
  • wprowadzenie szybkich i prostych procedur dotyczących zawieszania projektów i wstrzymywania okresu ich realizacji,
  • możliwość (na wniosek beneficjenta) zmiany okresów rozliczeniowych,
  • możliwość (na wniosek beneficjenta) wydłużenia okresu realizacji projektów oraz kwalifikowania wydatków (także w tych przypadkach, w których okres realizacji był narzucony kryteriami wyboru w konkursach),
  • weryfikację zakresu projektów i elastyczne wprowadzanie zmian, np. co do formy wsparcia (np. zmiana z formy stacjonarnej na zdalną),
  • możliwość renegocjacji zakładanych wskaźników projektów (także tych narzucanych kryteriami wyboru w konkursach),
  • podjęcie przez rząd działań na poziomie europejskim w celu wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w programach operacyjnych finansowanych ze środków perspektywy 2014-2020.

17] Rozszerzenie grona beneficjentów dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego na mocy ,,specustawy” z 5 marca 2020 r. na:

  • rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
  • pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych

18] Modyfikacja zasad przyznawania zasiłku chorobowego finansowanego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - rozważyć nadanie prawa do skorzystania z zasiłku np. od 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w miejsce wynagrodzenia na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, wypłacanego przez pracodawcę z jego środków.

19] Przystosowanie rozwiązań z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do obecnej sytuacji m.in. w zakresie rozszerzenia form wsparcia i ich skali.

20] Uproszczenie i przyśpieszenie procedur ochrony wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w sytuacji upadłości pracodawcy.

21]  Zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych do poziomu przewidzianego konwencją 168 MOP, czyli do poziomu co najmniej 50% ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

22] Wydłużenie o 6 miesięcy ważności badań profilaktycznych pracujących jak i obowiązkowych szkoleń, w tym BHP.

23) Wsparcie organizacyjne i finansowe, szczególnie w sektorach szczególnie narażonych na zakażenia (między innymi pracownicy sklepów, transportu publicznego, poczty, urzędów, banków, aptek), w celu umożliwienia zapewnienia właściwej jakości i ilości sprzętu i środków ochrony indywidualnej.

Liczymy, że strona rządowa tym razem uwzględni przedłożone propozycje i podejmie szybkie, niezbędne kroki w celu ratowania zarówno zdrowia, życia jak i miejsc pracy naszych obywateli.


                                                                                                 Kierownictwo OPZZ