Dialog w PKP Intercity...

Dialog w PKP Intercity...

W związku z licznymi zapytaniami pracowników PKP Intercity S.A. dotyczącymi podpisanego Protokołu ze spotkania w dniu 21 lipca 2021 w sprawie postulatu wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w PKP Intercity S.A. przez trzy organizacje związkowe mające przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz Federację Związków Zawodowych Kolejarzy,  FZZMK  informuje, że nie bierze udziału w prowadzonych rozmowach w sprawie wprowadzenia podwyżek  i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za ich rezultat wynikający z wyżej wymienionego Protokołu.

Nadmieniamy, że FZZMK w maju 2021r. wystąpiła do wszystkich organizacji ponadzakładowych działających w Spółce PKP Intercity S.A. z inicjatywą podjęcia wspólnych działań dotyczących wprowadzenia systemowej podwyżki wynagrodzeń. Naszą inicjatywę poparły następujące ponadzakładowe organizacje związkowe: Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w Rzeczypospolitej, Związek Zawodowy „KONTRA”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80”, Związek Zawodowy Kolejarzy w Przemyślu, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych.

Również Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, która jednak z nieznanych nam powodów wycofała się ze złożonej wcześniej deklaracji i wspólnie z NSZZ Solidarność i ZZM w Polsce wszczęła dialog społeczny w sprawie podwyżek. O wszczęciu dialogu powyższe organizacje nie zostały poinformowane,  Efektem prowadzonego dialogu przez wymienione trzy organizacje związkowe jest podpisany Protokół. Skala interwencji wyrażających swoje niezadowolenie z powodu nie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń utwierdza nas w przekonaniu, że podjęcie proponowanych przez FZZMK już w maju br. wspólnych działań organizacji związkowych wzmocniłoby pozycję negocjacyjną strony społecznej a wynik rozmów mógłby być korzystniejszy. Niestety tak się nie stało.                    

Warto w tym miejscu zadać pytanie reprezentantom pracowników zasiadającym w Radzie Nadzorczej PKP Intercity, którzy jednocześnie są członkami organizacji prowadzących dialog w sprawie podwyżek - jaka była rekomendacja członków rady dla zarządu spółki w tej sprawie na jakim poziomie i czy w ogóle zostały przewidziane środki na systemową podwyżkę wynagrodzeń w planie działalności spółki w roku 2021. Pytań jest oczywiście więcej jednak to wydaje się w obecnej sytuacji najistotniejsze. Kto jak kto ale członkowie organu nadzorczego znają, a przy najmniej powinni znać sytuację finansową spółki, ta właśnie wiedza powinna determinować wysokość żądania płacowego. Skoro organizacje wszczynające dialog ustaliły wysokość żądania na poziomie 500 zł to musiały mieć wiedzę, że spółkę na to stać. Jak widać stało się inaczej i trudno to zrozumieć.

FZZMK niezmiennie uważa, że tylko wspólne działania organizacji związkowych mogą doprowadzić do najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników. Z tych też powodów FZZMK w najbliższym czasie wyjdzie z kolejną inicjatywą zmierzającą do zwiększenia wysokości wynagrodzeń pracowników spółki.