Dokąd zmierza zarząd PKP CARGO S.A. - notatka ze spotkania z dnia 15 lipca 2020

Dokąd zmierza zarząd PKP CARGO S.A. - notatka ze spotkania z dnia 15 lipca 2020

W dniu 15 lipca 2020r. odbyło się kwartalne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z Przedstawicielami organizacji związkowych, będących Sygnatariuszami ZUZP w PKP CARGO S.A.

Spółkę reprezentowali: Czesław Warsewicz, Witold Bawor, Leszek Borowiec, Zenon Kozendra – przedstawiciel pracowników w zarządzie spółki . Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych reprezentowali Grzegorz Samek, Andrzej Konieczny, Janusz Matlak.

Agenda spotkania:

-        aktualna sytuacja Spółki PKP CARGO,

-        omówienie statusu zatwierdzania ostatniego protokołu dodatkowego do ZUZP,

-    omówienie stanu realizacji Ramowego Porozumienia z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie  określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy,

-        sprawy bieżące.

Prezes Spółki Czesław Warsewicz poinformował zebranych, że na konto spółki wpłynęła 2 rata środków wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020  tzw. COVIDOWE. Prezes poinformował również obecnych, że spółka prowadzi zakupy 400 szt. wagonów platform do przewozów kontenerów oraz lokomotyw wielosystemowych z 50% dofinansowania ze środków UE. Strona społeczna została poinformowana, że ilość pracowników którzy zadeklarowali chęć skorzystania z uprawnień emerytalnych jest większa niż Zarząd przewidywał.

Prezes Witold Bawor omówił sytuację dotyczącą pandemii w spółce.

Prezes Borowiec Leszek omówił pobieżnie pracę zespołu  powołanego w celu przygotowania zmian organizacyjnych głownie w pionie handlowym i przewozowym. Zespół nosi nazwę Ferrari, a wyniki jego pracy mają zostać zaprezentowane na przełomie sierpnia i września.

Przedstawiciele FZZMK biorący udział w spotkaniu podnieśli kwestię związaną  z ogłoszonym przez PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. przetargiem na utrzymanie na poziomach P1,P2, (P2/1, P2/2 ,P2/3 oraz wykonywaniem bieżących naprawa pojazdów trakcyjnych będących w dyspozycji PKP CARGO SERVICE. Przypominamy, że do tej pory utrzymywanie taboru było wykonywane przez sekcje PKP CARGO S.A. Prezes Borowiec stwierdził, że jemu nie przeszkadza kto ten przetarg wygra może to być inna spółka z naszej grupy?. Dla przykładu podajemy, że   w obszarze utrzymania w jednej z sekcji w jednym tylko zakładzie spółki wykonana praca na rzecz CARGO SERVICE kształtowała się w okresie od stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku w okolicach 300 napraw i przeglądów na różnych poziomach utrzymania. Taka wielkość wykonanych zadań,  zdaniem FZZMK ma znaczący wpływ na wielkość zatrudnienia. Pytanie jest zatem proste, co zrobią pracodawcy z ewentualną nadwyżką pracowników spowodowaną mówiąc wprost przekazaniem pracy do spółki zależnej. Na to pytanie zarząd spółki nie udzielił nam odpowiedzi

Kolejną kwestią jaką podnieśliśmy była sprawa skrócenia okresu obowiązywania porozumień zawartych w maju u poszczególnych pracodawców dotyczących zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Wyraziliśmy opinię, że jest takie oczekiwanie ze strony pracowników. Tym bardziej, że wzrasta praca oraz liczba godzin nadliczbowych wynikających z obniżonej normy czasu pracy. Przytoczyliśmy także przykład spółki PKP  Intercity, która z takiego rozwiązania skorzystała. Tu uzyskaliśmy odpowiedź, że obniżenie normy czasu pracy o 10% stanowi ok. jedną trzecią pomocy uzyskanej z FGŚP i zarząd nie widzi możliwości skrócenia okresu obowiązywania zawartego w porozumieniach.

Przedstawiciele FZZMK zadali również pytanie dotyczące tworzenia nowych wydziałów w Centrali spółki  powołania nowego wydziału pod nazwą COMPLIANCE  z j. ang. zazwyczaj to pojęcie określa zgodność, to zespół procedur i systemów których zadaniem jest zapobieganie występowania ryzyka natury prawnej. W tym miejscu rodzi się pytanie według jakich reguł działa obecnie spółka PKP CARGO S.A.? Powołanie tego wydziału spowoduje zwiększenie zatrudnienia w administracji, a w chwili obecnej dokonuje się redukcji zatrudnienia na stanowiskach robotniczych.

Zadaliśmy także pytanie  czy przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S. A. zgodnie z przyjętą przy zawieraniu porozumień obniżających normę czasu zasadą solidaryzmu, obniżyli sobie wynagrodzenie z tego tytułu i tu otrzymaliśmy odpowiedź, że do tej pory jeszcze tego nie zrobili.

Dla FZZMK jest oczywiste, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala stosowny organ, jednak jeżeli się promuje zasadę solidaryzmu to należy jej przestrzegać. W tym miejscu zgadzamy się z wypowiedzią przedstawiciela pracowników w zarządzie spółki, który stwierdził cyt. „może się jeszcze zreflektują…”