Ekwiwalent węglowy - zmiany...

Ekwiwalent węglowy - zmiany...

Realizując postanowienia Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w dniu 4 lipca 2022 wystąpiliśmy do Prezesa PKP CARGO S.A. z wnioskiem o rozpoczęcie prac nad urealnieniem wysokości ekwiwalentu węglowego.

W związku z Decyzją nr 2/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. oraz Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. dotyczącą zmian w składzie działającego w Centrali Spółki Zespołu ds. wypracowania propozycji zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP CARGO S.A., Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wnosi o ujęcie w pracach Zespołu kwestii zmiany postanowień zawartych w Załączniku nr 18 do ZUZP.

Ustalony w pkt. 9 wyżej wymienionego załącznika ekwiwalent w wysokości 164 złote miesięcznie w żaden sposób nie równoważy przysługującego pracownikowi deputatu węglowego w ilości 3,6 tony węgla kamiennego.      

    FZZMK proponuje urealnienie tego postanowienia i proponuje rozwiązanie, według którego za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w pkt. 9 załącznika nr 18 do ZUZP przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacony, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 20 stycznia każdego roku w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.

Przykład:

cena 1000kg węgla kamiennego ogłoszona 14 stycznia 2022 roku 996,60 x 3,6 tony węgla kamiennego przysługującego pracownikowi deputatu, podzielona przez 12 miesięcy. 

    Nadmieniamy, że w dniu 21 stycznia 2021 r. FZZMK przesłała pismo przypominające nasze wystąpienie z roku 2018, dotyczące zmian postanowień Załączników nr 10 i nr 11 do ZUZP w zakresie zwiększenia nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które nadal pozostają nie zmienione, a które nasza organizacja uważa za kluczowe przy opracowywaniu pakietowej propozycji zmian do ZUZP. Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych już w 2018 roku informowała funkcjonujący wtedy zespół ds. przygotowania projektu zmian w postanowieniach Układu Zbiorowego o konieczności podjęcia pilnych prac nad przebudową systemu wynagrodzeń, traktując ten element materii układowej jako fundament do zbudowania spójnego projektu. Krytycznie oceniliśmy tempo, w jakim prace Zespołu były prowadzone.
Uważaliśmy wtedy i uważamy nadal, że praktyczne wstrzymanie prac Zespołu w roku 2019 nie powinno mieć miejsca. Także przeprowadzenie audytu systemu wynagrodzeń, które zostało podzielone na dwa etapy oraz niezrozumiałe dla nas zwlekanie z przekazaniem wyników tego audytu, należy ocenić negatywnie. Odnieśliśmy w pewnym momencie wrażenie, że zadaniem Zespołu nie jest złapanie przysłowiowego królika, lecz ciągła za nim gonitwa. Przykładem może być wypracowana przez Zespół rekomendacja dotycząca wykreślenia pkt. 3 ust. 21 w Załączniku nr 14 do ZUZP.
     Obecnie, niespotykanie dramatyczna sytuacja spowodowana zarówno epidemią, jak i wojną w Ukrainie paradoksalnie pokazuje z całą mocą obszary, w których dokonanie zmian pozwoli na zmniejszenie dolegliwości, zarówno po stronie pracowniczej, jak i pracodawcy. Dlatego też FZZMK z satysfakcją odbiera fakt, powołania nowego składu Zespołu, w nadziei na intensywne i konstruktywne, a co najważniejsze rychłe przygotowanie projektu zmian w postanowieniach ZUZP.