FZZMK występuje do GIP ws. zawarcia porozumienia

FZZMK występuje do GIP ws. zawarcia porozumienia

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwróciła się z do Państwowej Inspaekcji Pracy o wyjaśnienie następującej kwestii:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku Dz.U. 2020. poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwana dalej specustawą, przewiduje w art.15 g możliwość zawarcia ze związkami zawodowymi porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Porozumienie zawiera pracodawca oraz związki zawodowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25.3 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych. Warunkiem zawarcia porozumienia jest spadek u pracodawcy obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 19. W przypadku braku zawarcia porozumienia pracodawca nie będzie miał możliwości zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Nasuwa się zatem pytanie, czy zgodne ze specustawą ustawą będzie zawarcie porozumienie pomiędzy ponadzakładowymi organizacjami związkowym, a zarządem spółki   w skład której wchodzą odrębne podmioty i każdy z nich jest pracodawcą w rozumieniu art.3 ustawy Kodeks Pracy. U każdego z tych pracodawców działają zakładowe organizacje związkowe w tym organizacje reprezentatywne .