List otwarty do Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rady Nadzorczej PKP S.A., Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

List otwarty do Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rady Nadzorczej PKP S.A., Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. zwraca się   z apelem o zainteresowanie  niepokojącą  sytuacją w Spółce PKP CARGO S.A. i podjęcie stosownych działań. Mamy uzasadnione obawy,  że obecny sposób zarządzania spółką  PKP CARGO S.A.  prowadzi  do utraty pozycji rynkowej  spółki i spadku jej wartości. Zarząd prowadzi szereg działań prowokacyjnych wobec związków zawodowych, które to działania mają wywołać protesty społeczne i strajk,  a wszystko po to by odpowiedzialność za spadek wartości akcji, utratę kontraktów na przewozy i złą kondycję spółki zrzucić na związki zawodowe, a tym samym ukryć  złe zarządzanie. W sporze zbiorowym pomiędzy  zarządem a związkami zawodowymi wszczętym  w dniu 2 lipca 2015 r. związki zawodowe  domagały się realizacji zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych, który w par. 5 zapewnia pracownikom coroczny wzrost wynagrodzeń.  Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w czasie trwania rozmów płacowych  podjęła uchwałę  o podwyższeniu wynagrodzenia zarządowi w kwocie 10 tys. zł. na jednego członka zarządu, co było celowym działaniem obliczonym na wywołanie protestów społecznych.  Podobną postawę przyjął zarząd spółki, który w trakcie mediacji zamiast do porozumienia  doprowadził  w dniu 30 lipca 2015 r. do podpisania protokołu rozbieżności pomimo, że strona związkowa chciała dalej prowadzić mediacje i podpisać porozumienie.   Co więcej jeszcze w trakcie trwania mediacji, zarząd spółki podjął decyzję o wysokości podwyżki  zgłaszając to do nadzoru finansowego, co świadczy o tym, że z góry zakładał brak porozumienia i podpisanie protokołu rozbieżności. Jako prowokacje należy także potraktować jaskrawe i nie mające dotąd miejsca w PKP CARGO S.A.  naruszenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy poprzez wydanie przez Prezesa Zarządu Decyzji nr 31 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniającej jednostronnie „Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”.  Za podobne należy też uznać działania zarządu mające na celu zdyskredytować  i wywrzeć presje na  członków związkowego zespołu negocjacyjnego,  którzy jednocześnie reprezentują pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO.  Tak bowiem należy traktować kupione przez zarząd dwie opinie prawne, które w sposób zmanipulowany zarzucają liderom związkowym  nielojalność i działania na szkodę spółki tylko dlatego, że biorą udział w mediacjach dotyczących wzrostu wynagrodzeń i spotykają się  z pracownikami, których reprezentują w Radzie Nadzorczej. Co więcej opinie te jeszcze zanim były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. były znane prasie, o czym  w sposób jednoznaczny świadczy fakt opublikowania fragmentów tychże opinii  w Gazecie Wyborczej w dniu 1 września 2015 r.  Wszystkie te działania Zarządu PKP CARGO S.A.  w sposób jednoznaczny dowodzą o tym, że celem zarządu  jest  prowokowanie do  protestów społecznych by na nie zrzucić  odpowiedzialność za  mający miejsce znaczny spadek  wartości akcji, utratę kontraktów i dramatyczne pogorszenie kondycji finansowej Spółki i ukryć tym samym  złe działania zarządcze noszące znamiona działania na szkodę PKP CARGO S.A. Złe zarządzanie spółką i spadek jej efektywności  Zarząd  PKP CARGO S.A. próbuje  ukryć  także ciągłymi zmianami organizacyjnymi, których jedynym efektem jest chaos, poczucie niepewności i zagrożenia wśród pracowników. Wyprzedawany jest majątek spółki (m.in.  sprzedaż budynku w Krakowie, Katowicach oraz w Warszawie) a pracownicy masowo kierowani  na nieświadczenia pracy.  Jednocześnie obserwujemy w PKP CARGO S.A.  spółkach zależnych obsadzanie  na niespotykaną dotychczas skalę wysokopłatnych stanowisk ludźmi pochodzącymi z klucza polityczno-towarzyskiego. Wydawane są też w sposób nieuzasadniony potrzebami,  wielomilionowe  środki na firmy doradcze i kancelarie prawne,  brakuje ich natomiast na szkolenia pracowników na podstawowych stanowiskach związanych z ruchem pociągów takich jak: manewrowy czy  ustawiacz.  Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego jak negatywne skutki  dla spółki będzie miał strajk.  Zostanie on ogłoszony tylko jeśli wyczerpane zostaną wszystkie możliwe środki by go uniknąć i osiągnąć porozumienie.  W poczuciu odpowiedzialności za  PKP CARGO S.A. apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, które spowodują powstrzymanie  szkodliwej i  destrukcyjnej polityki Zarządu PKP CARGO S.A.

Pobierz w PDF