Maszyniści do ukończenia 55 roku życia co dwa lata przechodzą badania lekarskie i psychologiczne

Maszyniści do ukończenia 55 roku życia co dwa lata przechodzą badania lekarskie i psychologiczne

Obowiązująca od 7 października 2013 r. ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1033) stanowi, że badania lekarskie i psychologiczne maszynistów, którzy nie ukończyli 55 lat są przeprowadzane co dwa lata. Maszyniści z ukończonym 55 rokiem życia będą obowiązani poddać się tym badaniom co roku.

Badania lekarskie i psychologiczne, mimo zachowania terminu ważności poprzednich, przeprowadza się po każdym poważnym wypadku, w którym uczestniczył maszynista; po zakończeniu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni; w przypadku powrotu maszynisty do pracy po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy; w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do kierowania pojazdem kolejowym lub pociągiem, a także w innych przypadkach określonych w przepisach dotyczących profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Przepisy USTAWY z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stanowią:
   
Art. 22 ust. 2c. Posiadacz licencji maszynisty poddaje się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz uzyskuje orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2. W przypadku nieuzyskania orzeczenia lekarskiego licencja maszynisty traci ważność.

Art. 22 ust. 2d. Badania, o których mowa w ust. 2c, przeprowadza się co: 1) 24 miesiące – do ukończenia 55. roku życia, 2) 12 miesięcy – po ukończeniu 55. roku życia – chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy okres.

Art. 22 ust. 2e. Maszynista posiadający aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności świadectwa maszynisty, jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 2c.”,