Odpowiedź na interpelację nr 4045 Pana Posła Mateusza Bochenka z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji w PKP CARGO S.A, skierowaną do Prezesa Rady Ministrów.

Odpowiedź na interpelację nr 4045 Pana Posła Mateusza Bochenka z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji w PKP CARGO S.A, skierowaną do Prezesa Rady Ministrów.

Szanowna Pani Marszałek,
poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację nr 4045 Pana Posła Mateusza Bochenka z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji w PKP CARGO S.A, skierowaną do Prezesa Rady Ministrów.

Na wstępie pragnę podkreślić, iż kompetencje w zakresie polityki kadrowej oraz decyzje biznesowe dotyczące poszczególnych kontraktów handlowych PKP CARGO S.A mieszczą się w zakresie prowadzenia spraw Spółki, które to prerogatywy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, wykonuje Zarząd Spółki. Wszelkie zagadnienia z tym związane mogą zawierać elementy tajemnicy przedsiębiorstwa i ich ewentualne ujawnienie zależy wyłącznie od Spółki. W odniesieniu do kwestii poruszanych przez Pana Posła, uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów nie wykonuje uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, w zakresie praw z akcji i udziałów w PKP S.A należących do Skarbu Państwa. Uprawnienia te wykonywane są przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych, które jednakże działając jako Walne Zgromadzenie lub akcjonariusz w PKP S.A nie dokonuje i nie kształtuje polityki kadrowej oraz decyzji biznesowych Spółek zależnych, w związku z czym nie dysponuje dokumentacją kadrową oraz szczegółowymi informacjami na temat decyzji podejmowanych przez Zarządy Spółek. Należy przy tym podkreślić, że Spółki nadzorowane przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych, jak również podmioty od nich zależne (w tym PKP CARGO S.A) są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy oraz układów zbiorowych pracy zawieranych z reprezentacjami pracowników. Wszelkie procesy związane z nawiązywaniem stosunku pracy w PKP CARGO S.A muszą być więc realizowane zgodnie z literą prawa przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

1.„Skąd aż 50-procentowy spadek akcji spółki?” PKP CARGO S.A. jest największym w Polsce i jednym z najbardziej istotnych w Unii Europejskiej operatorów kolejowych przewozów towarowych, notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem Spółki jest PKP S.A., posiadająca 33,01% akcji PKP CARGO; 17,31% akcji Spółki dysponuje Nationale-Nederlanden OFE, 5,22% AVIVA OFE, 44,46% natomiast pozostali akcjonariusze. Poziom kursu akcji odzwierciedla nie tylko oczekiwania i ocenę działalności Spółek, w tym PKP CARGO S.A. przez inwestorów. Wpływ na kurs akcji wywiera także otoczenie makroekonomiczne i ogólny sentyment na rynku kapitałowym. Zgodnie z informacjami przekazanymi do Ministerstwa Aktywów Państwowych przez Zarząd PKP CARGO S.A., na przestrzeni ostatnich pięciu lat na skokowe zmiany kursu akcji Spółki znaczący wpływ wywierał szereg czynników związanych z otoczeniem makroekonomicznym i kształtowaniem się relacji inwestorskich na rynku kapitałowym. Spółka podejmowała działania mające na celu sukcesywną budowę swojej wartości w określonych realiach rynkowych. W 2018 r. Grupa PKP CARGO osiągnęła rekordowy wynik przewozowy oraz finansowy, na co miały wpływ między innymi pozytywne trendy w inwestycjach infrastrukturalnych, zapotrzebowanie na transport kruszyw oraz wynikający z bieżących potrzeb elektrowni wzrost przewozów węgla, a także poprawa efektywności zarządzania samą Grupą. W 2019 r. sektor kolejowego transportu towarowego charakteryzował się z kolei niską koniunkturą (spadek pracy przewozowej o 8,1% r/r), co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na przewozy towarów masowych, a także miało swoje odzwierciedlenie w kursie akcji. Poczynione przez elektrownie zapasy w 2018 r. ograniczyły popyt, branża stalowa zaś zmniejszyła produkcję (decyzja ArcellorMittal o zamknięciu pieca w Krakowie). Kondycja rynku branżowego miała również wpływ na wycenę kursu akcji PKP CARGO S.A. Spółka osiągnęła w 2019 r. 4 781,6 mln skonsolidowanych przychodów z tytułu umów z klientami, 36 mln zł zysku netto i 859,9 mln zł wyniku EBITDA. Zgodnie z przyjętą pod koniec 2018 r. Strategią Grupy PKP CARGO, wizją Grupy jest bycie liderem w przewozach kolejowego transportu towarowego, zaś misją – realizowanie kompleksowej usługi logistycznej, a także konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej PKP CARGO S.A.

2. „Jaki jest powód ograniczania kontraktów handlowych?” PKP CARGO S.A. bez żadnych ograniczeń realizuje zgłaszane przez klientów zapotrzebowanie na przewozy. W obecnym czasie, kiedy rynek przewozów towarowych koleją utrzymuje tendencję spadkową, szczególnie w obszarze przewozów towarów masowych, pracownicy służb handlowych PKP CARGO S.A intensyfikują działania w celu pozyskania do przewozu dodatkowych wolumenów. PKP CARGO S.A. niezmiennie uczestniczy również w przetargach dotyczących transportu towarów, które organizowane są przez Klientów. Zmniejszenie ilości zleceń jest konsekwencją spadkowej tendencji w zakresie przewozów towarowych i ogólnej dekoniunktury na rynkach przewozów węgla, kruszyw i rud żelaza. Spadek przewozów przekłada się bezpośrednio na zmniejszone zapotrzebowanie na wagony i lokomotywy niezbędne do ich obsługi.

3. „Dlaczego młodym pracownikom, którym kończy się umowa na czas określony, nie jest ona przedłużana?” Decyzje o kontynuacji lub zakończeniu współpracy z pracownikami po okresie trwania umowy zawieranej na czas określony podejmowane są w każdym przypadku indywidualnie. PKP CARGO S.A podejmując taką decyzję dokonuje zarówno oceny wyników pracy i umiejętności danego pracownika, jak również uwzględnia potrzeby i możliwości Spółki. Decyzje zatrudnieniowe muszą zatem uwzględniać wiele aspektów, jak również wpływać na zwiększenie efektywności Spółki. Monitorowany jest stan zatrudnienia i podejmowane działania zmierzające do optymalizacji tego procesu. Należy mieć na uwadze, że PKP CARGO S.A dba o zatrudnianie młodej kadry a zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia jest jednym z najważniejszych celów Spółki. Proces zatrudniania jest bowiem elementem zarządzania operatywnego i strategicznego w przedsiębiorstwie i służy do realizacji określonych krótko oraz długoterminowych celów kadrowych.

4. „Jaka wizję związaną z przyszłością spółki ma Zarząd PKP Cargo S.A oraz Pan Minister?” PKP CARGO S.A podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie efektywności biznesowej Grupy PKP CARGO. Zgodnie z przyjętą pod koniec 2018 r. Strategią Grupy PKP CARGO, wizją Grupy jest zostanie liderem w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu znaczącej pozycji w obszarze Trójmorza i na europejskim odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku, a misją Spółki jest realizowanie kompleksowej usługi logistycznej, co konsekwentnie wprowadzane jest w życie, umacniając pozycję rynkową PKP CARGO S.A. Zatem, jednym z priorytetów Spółki, jest przekształcanie PKP CARGO S.A z przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego, przy jednocześnie podejmowanych staraniach o poprawę koniunktury w przewozach masowych (co m.in. będzie możliwe po niedługo planowanym zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu UE). W związku z powyższym, poprzedni rok stał pod znakiem transformacji między innymi poprzez zwiększanie zasobów przewozowych w segmencie przewozów intermodalnych. Rozpoczęty został również proces integracji wszystkich terminali należących do Grupy PKP CARGO w celu utworzenia jednego efektywnego podmiotu zwiększającego przewagę konkurencyjną Spółki w segmencie przewozów intermodalnych. Zatem, powstanie Spółki PKP CARGO TERMINALE jest częścią łańcucha wartości w obszarze operatora logistycznego, a jego pełna integracja ma się zakończyć do końca bieżącego roku. W ten proces wpisuje się także rozpoczęcie prac nad wspólnym projektem z PKP S.A.: budowy terminala w Zduńskiej Woli-Karsznicach, który ma się stać centralną platformą przeładunkową w Polsce. W ocenie Spółki powstanie nowych możliwości biznesowych spowoduje sytuacja w której Polska stanie się nie tylko krajem tranzytowym, ale i miejscem obsługi ładunków, jakie docierają do kraju drogą morską lub lądową z Azji oraz innych kontynentów i państw. Dodatkowo, nadmienić warto także o trwającej współpracy PKP CARGO S.A. z podmiotami zagranicznymi: LG CARGO (spółka zależna Kolei Litewskich – Lietuvos Geležinkeliai) w sprawie połączenia intermodalnego między Polską a Litwą czy też z Clip Group i Duisport Agency w sprawie uruchomienia regularnego połączenia kolejowego z Poznania do Duisburga służącego do przewozu naczep samochodowych. Zatem, wizją i celem PKP CARGO S.A jest uczynienie ze Spółki krajowego operatora logistycznego integrującego i koordynującego system logistyczny w Polsce. Ten proces będzie rozłożony w dłuższej perspektywie czasowej, ale fundamenty Zarząd Spółki buduje już teraz będąc przekonany, iż wdrożenie rozwiązań, które zostały przyjęte w „Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 r.” jest korzystne dla rozwoju Grupy PKP CARGO, jak i krajowego sektora przewozów kolejowych.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Janusz Kowalski
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie 474378.1322238.1083100
Do wiadomości: 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów