Opinia FORUM ZZ do Programu 500+

Opinia FORUM ZZ do Programu 500+

20 stycznia 2016 r. Forum Związków Zawodowych przekazało minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zaopiniowany w trybie konsultacji społecznych, projekt ustawy o finansowej pomocy państwa rodzinom - tzw. program Rodzina 500+.

Forum podkreśliło swoje wsparcie dla rozwoju polskiej demografii wskazując przy tym na potrzebę głębszej analizy zaproponowanych rozwiązań oraz ich modyfikację, np. w kwestii progu dochodowego, różnicowania pierwszego i kolejnych dzieci, zróżnicowania wsparcia, w tym zapewnienia opieki żłobkowo-przedszkolnej, wpływu proponowanych przepisów na aktywność zawodową kobiet czy system emerytalny. (http://fzz.org.pl/)

czytaj opinię