Pierwszy kwartał był rekordowy dla PKP Cargo - Pracownicy oczekują podwyżki wynagrodzenia

Pierwszy kwartał był rekordowy dla PKP Cargo - Pracownicy oczekują podwyżki wynagrodzenia

W pierwszym kwartale 2018 r. przychody Grupy PKP Cargo wyniosły 1,22 mld zł, a EBITDA 200 mln zł i były odpowiednio o 11% oraz 36% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto po trzech miesiącach br. to 36 mln zł i wzrósł o 37 mln zł rok do roku. 
 
Prezes Warsewicz w swojej odpowiedzi kierowanej do związków zawodowych w kontekście żądania płacowego  stwierdził, że optymalnym terminem na podjęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń będzie publikacja wyników za I kwartał 2018 r. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe spółki wydaje się oczywistym, że żądanie płacowe zgłoszone w dniu 9 kwietnia 2018 roku przez związki zawodowe działające w PKP CARGO S.A.  zostanie zrealizowane. 

Czekamy zatem na zaproszenie do rozmów płacowych, przypominając jednocześnie, że ten wynik finansowy to zasługa przede wszystkim  pracowników spółki.

W związku z dobrymi wynikami finansowymi spółki pojawiły się oczekiwania wypłaty z tego tytułu dodatkowej premii dla pracowników. Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych premia nie może mieć wpływu na wysokość żądania zgłoszonego przez wszystkie organizacje związkowe w postulacie płacowym zgłoszonym w dniu 9 kwietnia 2018 roku.
  
W komunikacie prasowym PKP Cargo zwraca szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych oraz kruszyw i materiałów budowlanych, w których grupa zanotowała wzrosty odpowiednio o 23,4% i 104,3% pod względem pracy przewozowej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W trzech pierwszych miesiącach br. grupa uzyskała także wzrost w segmencie przewozów metali i rud.
img_0630jpg
– Pierwszy kwartał bieżącego roku był rekordowy dla Grupy PKP Cargo, co wynikało z konsekwentnej realizacji strategii rozwoju ukierunkowanej na potrzeby rynku i llienta. Cieszy nas wzrost przychodów przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Dyskontujemy rozwój gospodarczy i boom w inwestycjach infrastrukturalnych wzrostem przewozów w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych oraz intermodalu. Wszystko to ma wpływ na umacnianie naszej pozycji rynkowej i wzrost wartości spółki – powiedział Czesław Warsewicz prezes PKP Cargo.

– Grupa PKP Cargo ma solidne fundamenty rozwoju i źródła jego finansowania. Stawiamy na rozwój organiczny, optymalizację procesów, wykorzystanie efektów synergii spółek z Grupy, budujemy przewagi konkurencyjne w korytarzach Północ – Południe i Wschód – Zachód, analizujemy potencjalne możliwości przejęć na rynku krajowym i zagranicznym. Zwiększamy zasoby i dostosowujemy ofertę, aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowania klientów i rynku – podsumował Prezes Czesław Warsewicz.

Spółka PKP Cargo przygotowała też podsumowanie czynników wpływających na przewozy w poszczególnych segmentach:

Intermodal
Wykonana praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 0,9 mld tkm i była o 23,4% większa r/r. Udział przewozów krajowych wyniósł 4,4%, w eksporcie 28,1%, w imporcie 40,3% i w tranzycie 27,2%.
Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:
• Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin o 57% r/r wg masy kontenerów
• Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 16,0% r/r
• Rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 10,4% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 11,0% r/r
• Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 56,0% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 125,7% r/r
• Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi

Paliwa stałe
Wykonana praca przewozowa w przewozach węgla wyniosła 2,40 mld tkm i była o 13,3% mniejsza r/r. W strukturze przewozów największy udział miały przewozy krajowe – 69,1%, a następnie w imporcie – 27,1%, eksporcie – 3,0% i w tranzycie – 0,8%.
Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:
• Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 0,8 mln ton (-5,0% r/r),
przy spadku zapasów o 0,4 mln ton (-21,3% r/r) oraz zwiększenie produkcji
w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym o 1,0% r/r
• Spadek przewozów Grupy na terenie Polski w ujęciu masy o 1,3% r/r
• Wzrost importu węgla o 4,5 mln ton (+120,7% r/r), głównie z Rosji
• Zmiany restrukturyzacyjne w górnictwie, problemy wydobywcze
w LW Bogdanka i kopalniach PGG
• Spadek eksportu węgla do krajów UE o 45,1% r/r
• Dalszy silny wzrost krajowych indeksów węglowych: PSCMI1 (+8,4% kw/kw) i PSCMI2 (+12,9% kw/kw)

Rynek kruszyw
Wykonana praca przewozowa w przewozach kruszyw wyniosła 1,56 mld tkm i była o 104,3% większa r/r. W strukturze przewozów dominowały przewozy krajowe z udziałem 90,4%, a następnie eksport – 7,9% i import – 1,7%.
Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:
• Realizacja w 2018 r. kluczowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach obecnej unijnej perspektywy finansowej
• Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 26,1% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej
o 41,4% r/r, w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 62,0% r/r)
• W 2018 r. zostanie oddanych do użytku blisko 450 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7, S8, A1 oraz obwodnice m.in.: Koszalina, Kłodzka, Radomia

Metale i rudy
Wykonana praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 0,95 mld tkm i była o 0,9% większa r/r. W strukturze przewozów dominowały przewozy krajowe z udziałem 23,6%, w imporcie przewieziono 45,8% ładunków, w tranzycie 21,7% i w eksporcie 8,9% towarów..
Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:
• Zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 5,8% r/r (2,65 mln ton), w UE o 0,9% r/r (43,07 mln ton), na świecie o 4,1% (426,55 mln ton)
• Zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 0,1% (292,11 mln ton)
• Wprowadzenie przez UE ceł na wyroby stalowe importowane z Chin
• Wprowadzenie przez USA ceł na importowaną stal i aluminium
• Umiarkowane wzrosty cen stali w ślad za rosnącym popytem
• Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu zarówno produkcji metali (o 5,7% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 12,0% r/r)