Pismo Przewodniczącego FZZMK do Prezesa PKP CARGO S.A.

Pismo Przewodniczącego FZZMK do Prezesa PKP CARGO S.A.

Szanowny Pan

Maciej Libiszewski

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.


Szanowny Panie Prezesie,

Wraz z wprowadzaniem nowych struktur organizacyjnych Spółki pojawia się problem dostosowania się do tych struktur zakładowych organizacji związkowych. Już w 2009 roku, a dokładnie 7 stycznia tego roku nasza organizacja zaprotestowała przeciwko traktowaniu na takich samych zasadach związków, które dostosowały się do nowej struktury organizacyjnej i spełniają kryteria zakładowej organizacji związkowej i związków, które do nowej struktury się nie dostosowały. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął       z nami rokowania w celu wypracowania jednolitego stanowiska w tej sprawie     i równego traktowania organizacji związkowych działających w zakładach.      
W trakcie spotkania w dniu 5 lutego 2009 roku Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. zobowiązał się do opracowania wytycznych dla dyrektorów w powyższym zakresie. 

Mając na uwadze powyższe wskazał: 

·         Dyrektorzy zakładów Spółki PKP CARGO S.A. zwrócą się do organizacji związkowych działających w zakładach o dostosowanie struktur organizacyjnych do struktur pracodawcy w taki sposób, by w ramach zakładu działała jedna zakładowa organizacja związkowa tego samego związku zawodowego. 

·         Wystąpienie Dyrektorów zakładów nie jest ingerencją w zasady samorządności związków zawodowych wyrażoną w przepisach ustawy o związkach zawodowych, a jedynie wyrazem przestrzegania zasady równego traktowania wszystkich związków zawodowych wyrażonej w art. 1 ust 3 tej ustawy. Należy bowiem mieć na względzie, że część organizacji związkowych dostrzegając konieczność dostosowania swoich struktur do struktury pracodawcy podjęła takie działania. 

·         W swym wystąpieniu Dyrektorzy zakładów zastrzegli, iż przy podejmowanych czynnościach przewidzianych w przepisach prawa pracy, a wymagających współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi, uwzględniać będą wyłącznie te organizacje związkowe, które posiadają status zakładowe organizacji związkowej.

FZZMK uznała sprawę za ostatecznie załatwioną, a stanowisko w niej przedstawione za zgodne z uchwałą składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1996 roku, sygn. akt I PZP 38/95. W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezesa z gorącą prośbą o spowodowanie przestrzegania w/w zasad w zakładach Spółki, a w szczególności w Południowym Zakładzie, gdzie sytuacja jest bardzo napięta i może w niedługim czasie doprowadzić do wszczęcia sporu zbiorowego, z uwagi na dyskryminujące i lekceważące traktowanie przez Dyrektora zakładu organizacji związkowych faktycznie posiadających status zakładowych organizacji związkowych. Za niedopuszczalne uważamy zachowanie Kierownika tamtejszej jednostki organizacyjnej, który przy każdej okazji eksponuje swoją znajomość prawa
i wykształcenie prawnicze, jednocześnie działając contra legem.

FZZMK jeszcze raz podkreśla, że przytoczona wyżej uchwała składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego, jak i zgodne z nią wytyczne dla Dyrektorów z 2009 roku rozstrzygnęły raz i na zawsze kwestię statusu zakładowej organizacji związkowej, a ewentualne ich kwestionowanie porównujemy do przeciwstawienia się zasadzie naruszenia powagi rzeczy osądzonej.  

Grzegorz  Samek

Przewodniczący FZZMK


 

Pismo w formacie PDF do pobrania tutaj.