PKP IC - fiasko negocjacji. Związki zawodowe uruchomiły procedurę sporu zbiorowego

PKP IC - fiasko negocjacji. Związki zawodowe uruchomiły procedurę sporu zbiorowego

Fiaskiem zakończyły się trwające ponad 13 godzin  rokowania w ramach toczącego się dialogu społecznego strony społecznej z zarządem PKP Intercity S.A., które odbyły sie w dniu 6 grudnia 2021 w formie wideokonferencji. 

W trakcie rokowań, które odbyły się w dniu 6 grudnia 2021 w formie wideokonferencji, spółka poinformowała stronę związkową, że koszt realizacji zgłaszanych postulatów podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP w średniej wysokości 650 zł. znacząco przekracza aktualne możliwości finansowe PKP IC. Zwiazkowcy odrzucili propozycję zarządu spółki w zakresie kwoty wzrostu wynagrodzeń (od 1 stycznia 2022 r. w średniej wysokości 220 zł na etat oraz kwartalną premie motywacyjną w wysokości 5% kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia) ze względu na fakt, że skala proponowanych zmian nie zrównoważyłaby wzrostu kosztów życia – szczególnie z powodu wysokiej inflacji oraz braku podwyżek w spółce od 2 lat. Związki Zawodowe wyraziły chęć pracy nad nowym systemem wynagradzania, ale priorytetem jest wdrożenie postulowanych podwyżek. 

W związku z powyższym Strony uzgodniły, że wyczerpały formułę dialogu społecznego i traktują podpisany Protokół z rozmów jako protokół rozbieżności kończący dialog społeczny w zakresie systemowej podwyżki wynagrodzeń w rozumieniu § 13 ust. 2 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań pracodawcy i partnerów społecznych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład “PKP Intercity” S.A. z 1 września 2010 r.