Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. ogłosiła, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych, Członka Zarządu ds. Handlowych, Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia). 

Wyłonieni w ramach postępowania będą:


Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przy udziale Doradcy Rekrutacyjnego dokonywana jest ocena bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata (m.in. wiedzy z zakresu działalności Spółki; znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych; doświadczenia w zakresie budowania relacji z interesariuszami Spółki) oraz szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata, wymaganych na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. tj.:

umiejętności organizacji pracy zarządu;

umiejętności zarządzania i działania w grupie kapitałowej;

umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;

umiejętności działania w międzynarodowym środowisku biznesowym;

doświadczenia w optymalizacji działalności biznesowej;

znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw;

umiejętności budowania relacji z organami władzy publicznej i samorządowej;

znajomości funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej;

doświadczenia w budowaniu relacji z partnerami społecznymi;

innych umiejętności odpowiadających zakresowi kompetencji i obowiązków Prezesa Zarządu. 

Członek Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przy udziale Doradcy Rekrutacyjnego dokonywana jest ocena bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata, wymaganych na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. tj.:

wiedza i doświadczenie w zakresie audytu i sprawozdawczości według polskich i międzynarodowych standardów;

doświadczenie w zakresie zarządzania obszarem rachunkowości w tym w podmiotach zainteresowania publicznego;

doświadczenie w zakresie funkcjonowania kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;

doświadczenie we współpracy z instytucjami sektora finansowego, w tym z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;

umiejętność kreowania, oceny i realizowania strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;

doświadczenie w zarządzaniu obszarem zakupów;

doświadczenie w budowaniu relacji z organami władzy publicznej, w tym organami skarbowymi;

inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.


Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przy udziale Doradcy Rekrutacyjnego dokonywana jest ocena bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata, wymaganych na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. tj.:

znajomość zasad konkurencji i otoczenia konkurencyjnego Spółki;

wiedza i umiejętności z zakresu sprzedaży i handlu;

wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu i wsparcia sprzedaży;

wiedza i doświadczenie w zakresie procesów obsługi klientów;

wiedza i doświadczenie w zakresie procesów negocjacji i zasad zawierania umów handlowych;

wiedza i doświadczenie w zakresie kształtowania polityki cenowej;

wiedzę i doświadczenie w zakresie procesu zapewnienia jakości;

inne umiejętności odpowiadające zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy handlowe.

 

Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przy udziale Doradcy Rekrutacyjnego dokonywana jest ocena bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata, wymaganych na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. tj.:

znajomości rynku usług transportowych i logistycznych;

wiedzy i doświadczenia w zakresie znajomości procesu utrzymania pojazdów kolejowych;

wiedzy i doświadczenia w zakresie znajomości eksploatacji pojazdów kolejowych;

wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych związanych z obszarem procesów przewozu i utrzymania;

znajomości zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

wiedzy i doświadczenia w zakresie budowania logistycznych łańcuchów transportowych;

doświadczenia w budowaniu relacji z władzami publicznymi, w szczególności z regulatorami rynku oraz organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kolejowe;

innych umiejętności odpowiadających zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy operacyjne.

 

Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników PKP CARGO S.A.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przy udziale Doradcy Rekrutacyjnego dokonywana jest ocena bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata, wymaganych na stanowisko Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. tj.:

znajomości prawa pracy;

znajomości i umiejętność budowania kultury współpracy;

wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych;

doświadczenia w budowaniu relacji z partnerami społecznymi;

wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania Grupy Kapitałowej PKP CARGO;

wiedzy i doświadczenia w zakresie BHP i higieny pracy;

innych umiejętności odpowiadających zakresowi kompetencji i obowiązków członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników.

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ww. stanowiska zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia w zapieczętowanej kopercie, w trzech egzemplarzach na adres Doradcy Rekrutacyjnego: Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa („Doradca Rekrutacyjny”) (w dni robocze, w godzinach 09:00-17:00).
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia). Otwarcie zgłoszeń nastąpi 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00.