Prace nad nowym PUZP dla kolejarzy

Prace nad nowym PUZP dla kolejarzy

W dniu 1 marca 2019 na zaproszenie Związku Pracodawców Kolejowych w budynku West Station odbyło się spotkanie Zarządu ZPK oraz przedstawicieli Ponadzakładowych Organizacji Związkowych.
Tematem spotkania było rozpoczęcie rokowań nad nowym PUZP dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
Spotkanie otworzył Prezes Krzysztof Mamiński który stwierdził, że założenia do nowego PUZP będą inne jak w poprzednim. Nakreślił obszary nad którymi będą pracowały powołane podzespoły:
Opisać wzajemne współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi, uprawnienia do kolejowych świadczeń przejazdowych, zasady stosowania PDO, szkolnictwo zawodowe plus ulgi przejazdowe dla młodzieży, zasady zawierania umów o pracę ( zawieranie rozwiązywanie), status pracownika po negatywnej decyzji lekarza, urlopy pracownicze święto kolejarza nagrody i wyróżnienia, zasady wynagradzania i inne świadczenia.
Na zakończenie spotkania NSZZ "S" zgłosiła swój projekt PUZP,  który do 6 marca ma być rozesłany przez ZPK do wszystkich organizacji związkowych. Związki Zawodowe mają się się odnieść do projektu "S" do dnia 20 marca 2019.