Przewozy towarowe grup ładunków w 2019 rokuisy

Przewozy towarowe grup ładunków w 2019 rokuisy

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to towary których kolej przewiozła najwięcej w ubiegłym roku. Ta kategoria stanowiła ponad 38% masy towarów przewiezionych koleją. Towary z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły ponad 27% przewiezionej masy. Na trzecim miejscu znalazła się grupa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej. W 2019 r. wzrosły przewozy w grupach związanych z transportem intermodalnym – o 13% masa towarów nieidentyfikowalnych i o ponad 20% masa maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Przewoźnicy towarowi w 2019 r. przetransportowali 236,4 mln ton towarów, zaś praca przewozowa wyniosła 55,9 mld tonokilometrów. Oznacza to wartości odpowiednio niższe o 5,5% i 6,3% w stosunku do 2018 r.

W 2019 r. przewieziono 91 mln ton węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Udział tej grupy wyniósł 38% i zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego w stosunku do 2018 r. Na drugim miejscu znalazła się grupa rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa – ponad 64 mln ton, z udziałem 27% (spadek udziału o 0,9 punktu procentowego). Grupa ta obejmuje kruszywa, których przewieziono 10 mln ton, co oznacza spadek o 16%. Kolejna grupa to koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowe – blisko 28 mln ton, udział na poziomie blisko 12% (wzrost udziału o 0,5 punktu procentowego). Grupa Towary nieidentyfikowalne stanowiąca największy wolumen w pozostałych grupach towarowych klasyfikacji towarów to przewóz blisko 16,5 mln ton i udział na poziomie 7% (wzrost o 1 punkt procentowy). Masa przewiezionych w tej grupie ładunków była wyższa o blisko 2 tony.

- Dane o przewozach w grupach towarów wskazują, że na kolei ciągle dominują przewozy towarów masowych. Widoczna jest jednak coraz większa rola grupy towarów nieidentyfikowalnych. W tej kategorii najczęściej klasyfikowane są przewozy w składach pociągów kontenerowych. To w transporcie intermodalnym należy upatrywać możliwości dalszego rozwoju transportu kolejowego - komentuje wyniki przewozowe dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Ostatni kwartał 2019 r. to większe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przewozy grup maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także ładunków zakwalifikowanych do mebli, pozostałych wyrobów gotowych – wyjaśnia Góra. – To dobry kierunek, bo sektor transportu kolejowego powinien już dziś podejmować działania, których efektem będzie zmniejszenie obciążenia transportu drogowego w zakresie przewozu ładunków konsumenckich - dodaje.

IV kwartał 2019 r.

Ostatni kwartał 2019 r. zakończył się rezultatem blisko 58,8 mln ton przewiezionych ładunków. Praca przewozowa wyniosła 13,7 mld tonokilometrów. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. oznacza odpowiednio spadek o 7,4% oraz 10,1%.

W IV kwartale przewoźnicy przewieźli 23,5 miliony ton w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, z czego 22,8 mln ton stanowił węgiel kamienny. Oznacza to w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost o ponad milion ton. W IV kwartale udział tej grupy wyniósł blisko 40%. Wartość pracy przewozowej dla towarów w ramach tej grupy wyniosła 3,8 mld tonokilometrów, co oznacza wzrost o blisko 200 mln tonokilometrów w stosunku do III kwartału 2019 r. Jej udział zaś wyniósł 27,8%.

W zakresie grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa w czwartym kwartale pociągi przewoźników towarowych przewiozły łącznie blisko 15, 2 mln ton w ramach tej grupy, zaś praca przewozowa wyniosła 3,5 mld tonokilometrów. Udział tej grupy w przewozach w IV kwartale wyniósł 25,9% wg masy i 25,8% wg pracy przewozowej. Trzecią najważniejszą grupę stanowi koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi. W ramach tej grupy przewieziono blisko 7 ton w czwartym kwartale zaś praca przewozowa to 2,4 mld tonokilometrów. Udział tej grupy wg tych parametrów wyniósł odpowiednio 11,9% oraz 17,5%.  

W IV kwartale przewozy ładunków w wagonach lub z wykorzystaniem wagonów platform oferowało 71 przewoźników. Dziewięciu z nich w tym okresie wykonało przewozy większe niż milion ton i odpowiadało razem za blisko 80% przetransportowanej masy oraz blisko 79% zrealizowanej pracy przewozowej w tym okresie. Pomimo coraz większej liczby przedsiębiorców realizujących przewozy nadal rynek przewozów towarów jest mocno scentralizowany.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie Statystyka przewozów towarowych w zakładce Przewozy wg grup ładunków w ujęciu kwartalnym w 2019 r.

Ostateczne wyniki dostępne będą po publikacji Sprawozdania z funkcjonowania rynku kolejowego w 2019 r., który dostępny będzie 31 lipca 2020 r. na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.