Recepta OPZZ na ZDROWIE

Recepta OPZZ na ZDROWIE

Recepta OPZZ na ZDROWIE 

Zdrowie powinno być obszarem największej troski społecznej.Niestety, po wielu eksperymentach reformatorskich ostatnich lat to sektor szczególnie zaniedbany, zarówno finansowo, kadrowo, jak i organizacyjnie. 

Dziś OCHRONA ZDROWIA potrzebuje reanimacji i RECEPTY na uzdrowienie.

Porozumienie ponad podziałami politycznymi jest potrzebne jak nigdy przedtem !  

Wyzwaniami dla Ministra Zdrowia powinny być:  

·         Wzmocnienie rangi ochrony zdrowia jako priorytetu politycznego Państwa
i ustanowienie długookresowej strategii polityki zdrowotnej realizowanej ponad podziałami politycznymi

·         Zwiększenie odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli

·         Systematyczne zwiększanie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych do poziomu co najmniej 7% PKB do 2022 roku. Określenie planu wzrostu nakładów i priorytetów ich wydatkowania. Zwiększenie udziału budżetu państwa w nakładach na zdrowie, a nie tylko bazowanie na składce zdrowotnej płaconej przez pracowników, emerytów i rencistów

·         Zniesienie nierówności terytorialnych i finansowych w dostępie do opieki zdrowotnej dla  wszystkich obywateli

·         Określenie przejrzystych relacji pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem ochrony zdrowia

·         Równe traktowanie podmiotów leczniczych w realizacji świadczeń zdrowotnych

·         Opracowanie i przyjęcie przez rząd, w dialogu z partnerami społecznymi, „Strategii na rzecz polityki kadrowej w ochronie zdrowia”, jako odpowiedzi na dramatyczne braki kadrowe w wielu zawodach i specjalnościach

·         Systemowe uregulowanie wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia

·         Wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem i poprawa jej jakości

·         Systemowe rozwiązania w obszarze opieki nad osobami starszymi

·         Przyjazna dla kieszeni pacjenta polityka lekowa i systematyczne zmniejszanie współpłacenia za leki i wyroby medyczne

·         Reforma medycyny pracy m.in. w kierunku rozszerzenia zakresu profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami z uwzględnieniem diagnostyki chorób cywilizacyjnych
oraz zasad współfinansowania tych badań ze środków publicznych

·         Podjęcie walki z chorobami cywilizacyjnymi i wzmocnienie mechanizmów systemowych promujących profilaktykę zdrowotną

 

Realizacja rekomendacji OPZZ przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach: organizacji, finansowania, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienia praw pacjentów i godziwych warunków pracy dla pracowników.Realizacja tych wyzwań będzie możliwa poprzez przywrócenie rzeczywistego, ponad sektorowego dialogu połączonego z równym traktowaniem wszystkich partnerów społecznych.

Prezydium OPZZ

 

Warszawa, 9 października 2019 r.