Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

  • 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, z 2015 r. poz. 1410, z 2016 r. poz. 1848 oraz z 2017 r. poz. 2430) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury wydają świadectwa maszynisty osobom, które przed dniem 30 października 2018 r. posiadały ważne uprawnienie do prowadzenia pojazdów kolejowych na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, kierowcy drezyny lub wózka motorowego lub maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 11, zgodnie z przepisami § 12-15, bez konieczności odbycia szkolenia i złożenia egzaminu, o których mowa w rozdziale 2.”;

2) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”.

  • 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650, 927, 1338, 1629 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 125.