Sprawa ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla byłych pracowników kolejowych

Sprawa ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla byłych pracowników kolejowych

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w związku z licznymi przypadkami dotyczącymi odmawiania przez niektóre oddziały ZUS-u przyznawania świadczenia, konsekwentnie dąży do wydania przez ZUS jednolitej interpretacji dotyczącej deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego dla byłych pracowników kolejowych pobierających emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
W sprawę zaangażował się Pan Bogdan Grzybowski - członek Rady Nadzorczej ZUS, który wystąpił w tym temacie do Pani Doroty Bieniasz - Prezes ZUS.

Szanowna Pani Prezes
Dorota Bieniasz

Na podstawie art. 74, ust.1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, byłemu pracownikowi kolejowemu pobierającemu emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych albo przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także członkom rodziny tego pracownika pobierającym po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych przepisów, przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych sygnalizuje, że w sytuacji, kiedy pracownik zatrudniony na kolei wynagradzany jest w sposób mnożnikowy, czyli taki w którym ekwiwalent za deputat węglowy został wliczony do podstawy wynagrodzenia i nie występuje jako oddzielny składnik, a pracodawca informuje o tym ZUS to wtedy zaczynają się, co prawda nie we wszystkich oddziałach problemy z przyznaniem tego świadczenia. Niektóre oddziały ZUS interpretują powyższą sytuację, jako brak podstawy do przyznania ubezpieczonemu prawa do wypłaty tego świadczenia. Jednak Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienia tę decyzję ZUS i przyznaje ubezpieczonemu prawo do deputatu węglowego.

W związku z powyższym, Przewodniczący FZZMK sugeruje, aby ZUS wydał jednolitą interpretację w tych sprawach dla wszystkich oddziałów ZUS.

Czy Pani Prezes uznaje, że potrzebna jest taka interpretacja i zalecenie w tej sprawie.

W załączeniu jeden z wyroków sądowych

Bogdan Grzybowski – członek RN ZUS