Udziały PKP Cargo w rynku przewozów lekko spadły

Udziały PKP Cargo w rynku przewozów lekko spadły

rynek-kolejowy.pl
W lutym udział rynkowy Grupy PKP Cargo w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku w ujęciu masy towarowej zmniejszył się z 45,16 proc. do 43,78 proc. (-1,38 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się z 52,07 proc. do 49,35 proc. (-2,72 p.p.). Były one jednak lepsze o ok. 0,5 p.p. od udziały w rynku w styczniu 2018 roku.
Jak podaje spółka, główną przyczyną spadku udziałów Grupy PKP Cargo w ujęciu pracy przewozowej w lutym w stosunku do lutego 2017 roku , mimo zdecydowanego wzrostu wolumenu ładunków (11,0 proc. r/r), było zwiększenie średniej odległości przewozu transportów zrealizowanych przez konkurentów, tj. ze 199,6 km w lutym 2017 r. do 209,7 km w lutym 2018 r. przy jednoczesnej stabilnej średniej odległości przewozów Grupy PKP Cargo wynoszącej 262,4 km w lutym (-0,9 km r/r).

Luty 2018 roku był już kolejnym miesiącem, w którym utrzymywała się dobra koniunktura na rynku transportu towarów koleją. Wzrosty wyniosły kilkanaście procent. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Wciąż około połowy udziałów w rynku

Grupa PKP Cargo przewiozła w tym okresie 8,4 mln ton towarów, czyli o 11,0 proc. więcej niż w lutym 2017 roku. Wykonana przez Grupę w lutym 2018 roku praca przewozowa wyniosła 2,2 mld tkm i była o 10,6 proc. większa niż w tym samym okresie 2017 roku. Po dwóch miesiącach 2018 roku Grupa przewiozła o 14,6% więcej ładunków i wykonała pracę przewozowa o 14,7% większą niż w analogicznym okresie 2017 roku. Przewozy Grupy PKP Cargo w ujęciu masy w lutym 2018 roku były też o 16,2% większe, a praca przewozowa o 12,1% większa niż w lutym 2016 roku.

Jak podaje Grupa PKP Cargo, w lutym 2018 roku przewiozła ona o 11,0 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 10,6 proc. większą niż w lutym 2017 roku. W porównaniu do wyników z lutego 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. kamienia, koksu, węgla brunatnego, intermodalne, rud i metali.

Wyniki według grup towarowych

Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym (dodatnie temperatury w lutym br.) oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa (m.in. na cele budowy kilku obwodnic w kraju).

Zwiększone przewozy koksu i węgla brunatnego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla jednego z dużych klientów z jednej z koksowni do kilku odbiorców w kraju (wywóz na place składowe nadwyżki produkcyjnej), wzrostu przewozów z innej koksowni w kraju do odbiorcy na Zachodzie w związku z realizacją kontraktu eksportowego, a także z nowych przewozów węgla brunatnego (nierealizowanych w 2017 r.) z jednej z kopalń w kraju do jednego z odbiorców za południową granicą.

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy oraz realizacja przewozów dla nowego klienta (nierealizowane w 2017 r.) w kilku relacjach w Polsce.

Zwiększone przewozy rud były efektem m.in. większych przewozów rudy żelaza ze Wschodu do jednej z hut zza południowej granicy oraz do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu i z jednego z portów) ze względu na wzrost zapotrzebowania klientów.

Na wzrost przewozów metali wpłynęła m.in. realizacja przewozów dla nowego klienta z Zachodu do jednej z fabryk na południu Polski oraz wzrost przewozów do jednej z hut na południu kraju i do kilku innych odbiorców w kraju i za południową granicą dla spółki z Grupy PKP Cargo (wzrost zapotrzebowania na towar).

W porównaniu do stycznia 2018 roku, w lutym br. wzrosły przewozy m.in. cementu, drewna oraz towarów z grupy pozostałe ładunki.