UOKiK nałożył na PKP Cargo 14,2 mln zł kary

UOKiK nałożył na PKP Cargo 14,2 mln zł kary

Spółka PKP Cargo otrzymała od UOKiK decyzję w sprawie nałożenia 14,2 mln zł kary podając w komunikacie.

"W nawiązaniu do raportów bieżących (...) z dnia 4 grudnia 2013 r., (...) z dnia 17 marca 2014 r. oraz (...) z dnia 23 sierpnia 2014 r., zarząd spółki PKP Cargo informuje, że w dniu 4 stycznia 2016 r. otrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...), na mocy której prezes UOKiK stwierdził nadużywanie przez spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych" - napisano w raporcie.

 Nadużywanie to polegać miało na "przeciwdziałaniu ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez wprowadzenie z dniem 1 maja 2006 r. zmian w +zasadach sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP Cargo+". Chodzi w szczególności o przepis, który uprawniał spółkę do odmowy podpisania umów specjalnych z przedsiębiorcami uznanymi za konkurentów.

 W związku z tym Urząd nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 14,2 mln zł.

"W ocenie zarządu spółki decyzja prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2015 r. jest bezpodstawna. W związku z powyższym spółka zamierza odwołać się od ww. decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - podał PKP Cargo.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym spółki, 7 lipca 2009 r. prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów spółki oraz nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 60,4 mln zł.

 Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z października 2013 r., uchylono wyroki sądów I oraz II instancji.

17 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r., w związku z czym 3 grudnia 2013 r. prezes UOKiK zwrócił spółce zapłaconą karę pieniężną. 4 sierpnia 2014 r. na konto spółki wpłynęła kwota 12,6 mln zł, która stanowi zwrot odsetek od wspomnianej kary.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania, 31 grudnia 2015 r. prezes UOKiK wydał powyższą decyzję.