W PKP CARGO S.A. powołano Zespół ds. przygotowania projektu zmian w postanowieniach ZUZP

W PKP CARGO S.A. powołano Zespół ds. przygotowania projektu zmian w postanowieniach ZUZP

Powołano Zespół ds. przygotowania projektu zmian w postanowieniach Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP
CARGO Spółka Akcyjna, 

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Zenon Kozendra (CZ) - Przewodniczący Zespołu,
2) Anna Wierzchowska (CCL) - Członek Zespołu ,
3) Barbara Stachowicz (CCL) - Członek Zespołu ,
4) Małgorzata Głodek (CCL) - Członek Zespołu ,
5) przedstawiciele Strony Związkowej ZUZP upoważnieni przez właściwe organy
statutowe:
a) reprezentant NSZZ ,,Solidarność”,
b) reprezentant Federacji Zwiazków Zawodowych Kolejarzy,
c) reprezentant Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce,
d) Grzegorz Samek - reprezentant Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych 
e) reprezentant NSZZ ,,Solidarność 80' ".

 Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) dokonanie analizy i oceny funkcjonowania ZUZP w PKP CARGO S.A.,
2) przygotowanie projektu zmian ZUZP mających na celu:
a) rozstrzygnięcie wątpliwości powstałych na tle stosowania postanowień
Układu,
b) dostosowanie postanowień Układu do aktualnych wymogów rynkowych
i zmian zachodzących w otoczeniu Spółki,
c) uproszczenie zasad wynagradzania ze szczegélnym uwzgladnieniem ich
motywacyjnego charakteru,
d) wprowadzenie mechanizmów promujących jakość pracy oraz
zaangażowanie i udział pracownika w kształtowaniu wyników Spółki.