Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych!

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych!

Minister Finansów dnia 31 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Wydłużeniu ulegają terminy:

1)   Sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego(przedłużenie o 3 miesiące)

- nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 r. (art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości)

2)   Zatwierdzanie sprawozdania finansowego(przedłużenie o 3 miesiące)

– roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – czyli jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 – to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości).

Jednocześnie przypominamy, że zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z innymi dokumentami należy w ciągu 10 dni przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na dotychczasowych zasadach, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 istniało zagrożenie niewywiązania się przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe z ich obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych. Minister Finansów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii został upoważniony do wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozporządzenie znajduje się tutaj...