Wydłużenie terminu na złożenie CIT-8

Wydłużenie terminu na złożenie CIT-8

Ważne dla organizacji związkowych. Związki zawodowe mają przedłużony okres składania CIT-8 pod warunkiem uzyskania tylko dochodów wolnych od podatku. 

Minister Finansów dnia 27 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 było zasadne wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku. Ministerstwo Finansów przedłużyło termin do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT do 31 maja 2020 r.

Jednak do dnia 31 lipca 2020 r. został przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku dot.:

– podatnika, który w roku podatkowym, (który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.), osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przypominamy, że wolne od podatku są np. dochody związków zawodowych!

– uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, (który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., ), przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez podatnika.

Powyższe terminy zostały zróżnicowane, ponieważ organizacje, które są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, prowadzą działalność społeczną, na ogół nie posiadają odpowiednich zasobów (kadrowych, finansowych), umożliwiających prawidłowe wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w dotychczasowym terminie.

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, przedłużać niektóre terminy przewidziane w przepisach prawa określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, które będzie dotyczyć sprawozdań organizacji związkowych.

Rozporządzenie z podkreślonym właściwym tekstem.