Wyniki przewozowe grup towarowych w III kwartale

Wyniki przewozowe grup towarowych w III kwartale

W przewozach towarowych nadal dominują towary masowe. Najwięcej przewozi się węgla, ropy i gazu; rud metali i kruszyw oraz koksu i paliw. Największe wzrosty w III kwartale 2018 r. obserwowano w przewozie kruszyw i rud metali oraz w transporcie grup towarów, najczęściej przewożone jako ładunki w transporcie intermodalnym.


W ciągu pierwszych trzech kwartałów przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 186,8 mln ton towarów, a praca przewozowa wyniosła blisko 44,4 mld ton-km. To jeden z najwyższych wyników w przewozach towarowych w ciągu ostatnich lat.

Największy wpływ na ten wynik miały przewozy ładunków z grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa. W ramach tej grupy to głównie przewozy kruszyw odnotowały wzrost zarówno w zakresie masy, jak i pracy przewozowej. Łącznie w ciągu dziewięciu miesięcy przewieziono ponad 7,5 mln ton (23,9% więcej) więcej kruszyw niż rok wcześniej. Praca przewozowa w tej grupie wzrosła o blisko 2,4 mld ton-km (33,4% więcej). W przypadku rud żelaza wzrost przewiezionej masy wyniósł blisko 780 tys. ton, natomiast praca przewozowa ponad 420 mln ton-km.

Tak duże przewozy grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa w ciągu trzech kwartałów zwiększyły udział tej grupy o blisko 2,7 punktu procentowego wg masy oraz 0,9 punktu procentowego wg pracy przewozowej w stosunku do udziału tej grupy w okresie styczeń- wrzesień 2017 r.. Pomimo wzrostu o ponad 2 ,4 mln ton przewiezionych ładunków sklasyfikowanych, jako grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny udział tej grupy w tym okresie spadł o ponad 1 punkt procentowy względem masy oraz 0,2 punktu procentowego wg pracy przewozowej w analogicznym okresie

Łączny udział trzech podstawowych grup - grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny; rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa; koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej w ogólnych wartościach przewozu towarów to ponad 78,9% wg masy (147,4 mln ton) i blisko 72,8% wg pracy przewozowej (32,3 mld ton-km).

Trzeci kwartał 2018 r. charakteryzował się przewozami bardzo zbliżonymi do tych z roku ubiegłego. Łączny wzrost w masie przewiezionych ładunków nie przekroczył 0,5 mln ton, zaś w pracy przewozowej był on wyższy o niecałe 0,9 mld ton-km. Wśród grup, które odnotowały wzrost przewiezionych ładunków wg masy i pracy przewozowej należy wymienić kruszywa, węgiel, ładunki sklasyfikowane jako sprzęt transportowy, puste opakowania (np. kontenery)oraz towary nieidentyfikowalne, które obejmują przewozy w kontenerach. To właśnie przewozy intermodalne oraz transport kruszyw w największym stopniu wpłynęły na wyniki przewozów w III kwartale.