Wystąpienie FZZMK do Przedstawicieli Pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Wystąpienie FZZMK do Przedstawicieli Pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.

                                              Przedstawiciele Pracowników

                                              w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.

                                              Pan Jerzy Sośnierz,

                                              Pan Tadeusz Stachaczyński

                                              Pan Krzysztof Czarnota

 

    Obserwując skutki rozwoju pandemii widać wyraźnie jej negatywny wpływ na różne obszary gospodarki. Ma to swoje odzwierciedlenie także na rynku pracy. Wiele firm chcąc skorzystać z programów pomocowych stara się zawierać stosowne porozumienia z organizacjami związkowymi, które mają pozwolić na zachowanie istniejących miejsc pracy, w zamian za ograniczenie wynagrodzeń pracowniczych. Z taką też inicjatywą wystąpił Zarząd PKP CARGO S.A.
Jednak z informacji statystycznych dotyczących kolejowych przewozów towarowych jakie prezentuje Główny Urząd Statystyczny czy Urząd Transportu Kolejowego wynika, że sytuacja w naszej firmie w tym zakresie ulega ciągłej poprawie. Budzi to uzasadnione obawy czy aby ewentualny trud wyrzeczeń podjęty przez pracowników nie pójdzie na marne. Może się przecież okazać, że spółka a właściwie poszczególne zakłady nie spełniają warunków do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP wypłacanych przez właściwe Wojewódzkie Urzędy Pracy. Wiele niepokoju wprowadzają pojawiające się od kilku miesięcy informacje o bardzo złej, wręcz dramatycznej sytuacji finansowej spółki. Mówi się o konieczności przeprowadzenia zwolnień kilku tysięcy pracowników, bo inaczej może dojść do sytuacji, w której zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia. Nasza organizacja wielokrotnie na spotkaniach z Zarządem zadawała pytania dotyczące tych kwestii. Jednak odpowiedzi płynące ze strony Prezesa jak i poszczególnych członków Zarządu były rozbieżne. Nasuwa się zatem pytanie jaka jest prawda o stanie spółki  zarówno w zakresie zatrudnieniowym jak i ekonomiczno – finansowym.

    W związku z powyższym zwracam się do Panów jako reprezentantów, których pracownicy delegowali do organu nadzorczego w celu dbania o ich interesy, z uprzejmą prośbą o udzielenie rzetelnej informacji na nurtujące pracowników następujące zagadnienia:

- czy ewentualne środki pomocowe z Tarczy Antykryzysowej będą miały wpływ na utrzymanie płynności finansowej PKP CARGO,

- czy w razie nie uzyskania tych środków Spółka utraci płynność finansową a tym samym zdolność do regulowania zobowiązań także w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, w jakim przedziale czasowym może to nastąpić,

- w jakiej wysokości środki finansowe Spółka planuje otrzymać z tytułu dofinansowania wynikającego ze specustawy z dnia 31 marca 2020,

- w jakiej wysokości środki zostaną zaoszczędzone w wyniku obniżenia wynagrodzeń pracowniczych, ile spółka zaoszczędzi na ograniczeniu wydatków operacyjnych i inwestycyjnych oraz jaki jest łączny planowany efekt ekonomiczny tego pakietu,

- czy w Spółce przygotowywany jest program działań optymalizacji zatrudnienia z uwzględnieniem programów przekwalifikowania na stanowiska deficytowe,

- czy w Spółce istnieje nadwyżka zatrudnienia i czy planowane są w roku 2020 i 2021 zwolnienia pracowników, jeśli tak to w jakiej wysokości, i czy spółka widzi możliwość wprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść.

Powyższe pytania są wynikiem konsultacji jakie nasza organizacja przeprowadziła z pracownikami. Wiele pytań było bardzo szczegółowych, dlatego po ich zebraniu dokonaliśmy tzw zbitki, by przedstawić je w wyżej opisanych obszarach. Są tam także zagadnienia, które nasza organizacja wraz z czterema organizacjami ponadzakładowymi zawarła w rozpoczętym 12 marca br. dialogu społecznym, a na które do dnia dzisiejszego Zarząd Spółki nie udzielił odpowiedzi. Ponieważ sytuacja spowodowana niepewnością dotyczącą przyszłości pracowników   staje się coraz bardziej napięta wnoszę o pilne potraktowanie sprawy. Jestem przekonany, że opisane wyżej kwestie nie są Panom obce, jesteście przecież pracownikami tej Spółki, a sprawowana funkcja w Radzie Nadzorczej umożliwia Wam przekazanie pracownikom prawdziwej sytuacji w jakiej znajduje się Spółka. Dlatego w imieniu Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wnoszę jak wyżej.    

Podpisane: Grzegorz Samek - Przewodniczący FZZMK