Wystąpienie FZZMK do Zarządu PKP IC S.A. w sprawie czasu pracy

Wystąpienie FZZMK do Zarządu PKP IC S.A. w sprawie czasu pracy

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych na podstawie
art.28 Ustawy o Związkach Zawodowych zwraca się z uprzejmą, prośbą
o przekazanie informacji dotyczącej zatrudniania drużyn pociągowych
w godzinach nadliczbowych oraz efektywności wykorzystania czasu pracy
w tym zespole za pierwszy kwartał bieżącego roku oraz za rok 2017 .
Oczekujemy udzielenia informacji, która zawierać będzie następujące elementy
w rozbiciu na poszczególne sekcje w zakładach Spółki .
1. Ilość godzin nadliczbowych wypracowanych w zespole z podziałem na
drużyny konduktorskie oraz drużyny trakcyjne.
2. Ilość godzin nadliczbowych za które wypłacono pracownikorm
wynagrodzenie.
3. Stan urlopów wypoczynkowych i dodatkowych z uwzględnieniem
urlopów zaległych.
4. Wielkość czasu nieefektywnego w rozbiciu ma pogotowie bez pojazdu
oraz jazdy w charakterze pasażera.
Prosimy także o udzielenie informacji o ilości przypadków zatrudnienia
pracowników w wyżej wymienionych okresach ponad 12 godzinny wymiar
czasu pracy w dobie.