Zarząd Przewozów Regionalnych proponuje podwyżkę płac w 2018 w wysokości 62,5 grosza na godzinę. Związkowcy mówią że to kpiny.

Zarząd Przewozów Regionalnych proponuje podwyżkę płac w 2018 w wysokości 62,5 grosza na godzinę. Związkowcy mówią że to kpiny.

Robert Bednarek - Wiceprzewodniczący FZZMK relacjonuje spotkanie z Zarządem Spółki Przewozy Regionalne w ramach sporu zbiorowego.
W dniu 28.02.2018 roku podczas spotkania z Zarządem Przewozy Regionalne w Warszawie nie doszło do porozumienia w ramach sporu zbiorowego.  Rokowania zostały zakończone podpisaniem protokołu rozbieżności i tym samym przeszliśmy do kolejnego etapu sporu jakim są mediacje. Oznacza to, że będziemy w dalszym ciągu negocjować wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Spółki z udziałem mediatora wyznaczonego przez Zarząd , którego musi dokonać w ciągu 5 dni roboczych.

Po rozmowach i zapoznaniu się z nową propozycją Zarządu Spółki porozumieliśmy się w dwóch postulatach:                                               ]

- od dnia 01.04.2018 podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników zakwalifikowanych poniżej 19 szczebla (włącznie) Tabeli stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego , stanowiącego Załącznik nr 2do ZUZP, do 20 szczebla Tabeli.

-dodatkowej gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza w kwocie 200 zł ponad zapisy ZUZP.

Nie było porozumienia się w kwestii wypłaty gratyfikacji jednorazowej , która miała być wypłacona na 10.03.2018 roku (ostatecznie zmniejszyliśmy jej wartość z 1200 zł do 1000 zł), Władze Spółki ostatecznie zaproponowały 820 zł średnio na zatrudnionego pracownika , przy czym podział środków miał nastąpić po zasięgnięciu opinii (a nie uzgodnienia) z zakładowych organizacji związkowych. Przy tym zapisie FZZMK jak i inne organizacje podniosły tą kwestię widząc obawy , że podział środków przez Dyrektorów Oddziałów spowoduje stopniowanie jej , a tym samym wywoła to niezadowolenie wśród pracowników, podobnie jak przy wypłacie premii w 2017 roku. Wtedy pracownikom którzy pracowali w godzinach nadliczbowych przyznawano mniejszą premię.

Ostatnim postulatem w którym się nie było porozumienia była podwyżka systemowa do wynagrodzenia zasadniczego.

Nasza ostateczna propozycja to 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 czerwca 2018 roku na pracownika i tu również widać naszą dobrą wolę i ukłon w stronę Pracodawcy, gdyż  nasze poprzednie żądanie to 250 zł do uposażenia zasadniczego od 01.03.2018 roku. Jednak Zarząd nie przyjął tej propozycji i jako ostateczną na tym etapie zaproponował 105 zł do wynagrodzenia zasadniczego na pracownika od 01.08.2018 roku co w przeliczeniu na 1 godzinę pracy daje 62,5 grosza.
Takiej propozycji Zarządu Spółki FZZMK oraz pozostałe Organizacje Związkowe biorące udział w Sporze Zbiorowym nie przyjęły.
Wyrażaliśmy podczas rokowań wolę porozumienia się, jednak w obliczu niskich wynagrodzeń jakie panują w Spółce w porównaniu do działań innych pracodawców w Polsce oraz braku systemowych podwyżek wynagrodzeń od 2013 roku i ciągłej polityce ,,zaciskania pasa” nie mogliśmy zgodzić się na propozycję Zarządu.