Zmiany ważności badań lekarskich oraz biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

Zmiany ważności badań lekarskich oraz biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

PKP S.A. informuje, że w okresie stanu epidemii Kolejowa Medycyna Pracy przeprowadza badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Aktualnie wykonywane są badania osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, a także badania wstępne i kontrolne wynikające z przepisów Kodeksu pracy.

Od 1 lutego 2021 roku wykonywane będą również badania okresowe:

 1. osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty,
 2. pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz zwrotniczych,
 3. funkcjonariuszy straży ochrony kolei.

Należy podkreślić, że w stanie epidemii badania profilaktyczne wykonywane są z zachowaniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz z zastosowaniem szczególnych rozwiązań i środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa badanych pracowników oraz służb medycznych; dodatkowe wymogi obejmują przede wszystkim konieczność zachowania wzmożonego reżimu sanitarnego, przeznaczenie odpowiednio zwiększonej ilości czasu na badanie jednostkowe, nakaz dokonywania pomiaru temperatury ciała osób zgłaszających się na badania, obowiązek wypełniania ankiet epidemiologicznych oraz ograniczenie liczby osób przebywających równocześnie w przychodni uwzględniające specyfikę danego obiektu.

W związku z powyższym:

 1. ilość przeprowadzanych w danej lokalizacji badań jest uzależniona od obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego i może ulegać zmianom;
 2. na badania przyjmowane są jedynie osoby wcześniej umówione, mające zasłonięte usta i nos, po zdezynfekowaniu rąk, dokonanym pomiarze temperatury ciała oraz po prawidłowym wypełnieniu ankiety związanej z COVID-19. W czasie pobytu na terenie przychodni wymagane jest noszenie maseczki ochronnej na twarzy, zachowanie dystansu oraz stosowanie się do poleceń personelu medycznego.

PKP S.A. przypomina, że wyłącznie Pracodawcy – z uwzględnieniem specyficznych dla danego Pracodawcy potrzeb oraz zatrudnianych grup zawodowych – są uprawnieni do doboru oraz określania kolejności kierowanych na badania pracowników.

Kolejowa Medycyna Pracy w zakresie możliwości wynikających ze stosowania zwiększonego reżimu sanitarnego zapewnia wykonywanie uzgadnianych indywidualnie z Pracodawcami badań koordynowanych przez poszczególne Kolejowe Ośrodki Medycyny Pracy po wcześniejszym zgłoszeniu na badania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na niżej wskazane adresy:

kmp.warszawa@pkp.pl

kmp.lublin@pkp.pl

kmp.krakow@pkp.pl

kmp.katowice@pkp.pl

kmp.gdansk@pkp.pl

kmp.wroclaw@pkp.pl

kmp.poznan@pkp.pl

kmp.szczecin@pkp.pl

Wykaz Kolejowych Ośrodków Medycyny Pracy, wraz z danymi kontaktowymi, dostępny jest pod adresem internetowym:

https://www.pkp.pl/pl/kontakt-z-pkpsa/kolejowa-medycyna-pracy

Należy podkreślić, że Ustawa w aktualnie obowiązującym brzmieniu umożliwia przeprowadzanie wskazanych powyżej badań nie nakładając jednocześnie na Pracodawców obowiązku żądania posiadania aktualnych badań profilaktycznych od pracowników ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty, zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, zwrotniczych oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei; Ustawa przewiduje zachowanie ważności dotychczasowych badań przez okres 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa, która w czasie stanu epidemii wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich. Regulacja umożliwia także wstrzymanie przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy oraz wydłuża terminu złożenia wniosku o przywrócenie terminu.


Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] dotyczy m.in.:

 • Badań okresowych i wstępnych pracowników, w tym pracowników biurowych;
 • Wydłużenia ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. Zachowują one ważność nie dłużej niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
 • Możliwości wstrzymania przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy;
 • Uchybienia przez stronę terminu w okresie trwania epidemii COVID-19 i obowiązku organu w zakresie poinformowania o tym strony;
 • Wydłużenia terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (z 7 do 30 dni).

BADANIA OKRESOWE I WSTĘPNE PRACOWNIKÓW

Zmiany w art. 12a ustawy COVID-19:

- po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie przeprowadzenia badań okresowych (wynikających m.in. z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania danego stanu.

- dodano ust. 5, na podstawie którego w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 1(1) pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczące przyjmowania do pracy osób, które nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim na podstawie tych przepisów), zostają wydłużone do 180 dni (zmiana z 60 dni);

2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH

W związku ze zmianą art. 31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiana ta obowiązuje z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ MOŻE WSTRZYMAĆ BIEG TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW

W ustawie COVID-19 dodano art. 15zzzzzn1, na podstawie którego w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony. Zawiadomienie takie jest ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, na stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie organu. Czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie wstrzymania biegu terminów są skuteczne pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Ogłoszenie zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

UCHYBIENIE PRZEZ STRONĘ TERMINU W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

W ustawie COVID-19 dodano art. 15zzzzzn2, na podstawie którego w przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

W zawiadomieniu tym organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni (wydłużenie z 7 dni) na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni (wydłużenie z 7 dni) od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

ODWOŁANIA PRAWNE

 • Ustawia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) (ustawa COVID-19);
 • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255).
żródła: UTK, PKP S.A.